Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Väganvändare som reser från Tammerfors till Vasa har gett hundratals åsikter om hur riksväg 3 kunde utvecklas (NTM-centralen i Birkaland och Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland och Södra Österbotten utarbetar som bäst tillsammans med Trafikverket en utredning om utvecklingskorridoren för förbindelseavsnittet på riksväg 3 från Tammerfors till Vasa. Syftet med planeringen är att bedöma förbindelseavsnittsprojektets innehåll och konsekvenser i enlighet med målen i den trafikpolitiska redogörelsen.
 
Målet med utredningen av utvecklingskorridoren för riksväg 3 är att med tillgängliga resurser hitta så mångsidiga åtgärder som möjligt för att trygga riksvägens servicenivå på förbindelseavsnittet från Tammerfors till Vasa. Utredningsarbetet görs i omfattande samverkan enligt den nya trafikpolitiken, vilket bl.a. betyder grundligare identifiering av användargruppernas behov än tidigare.

För att reda ut intresse- och kundgruppernas åsikter utfördes en öppen webbenkät i oktober 2014. I enkäten samlades viktig information om hur man rör sig på vägen och transporterna på vägen samt användarnas erfarenheter av de nuvarande problemen på förbindelseavsnittet. Svaren styr för sin del planeringsarbetet och stöder valet av åtgärdsalternativ som bäst betjänar väganvändarna. Enkäten hade bra genomslagskraft och sammanlagt 796 svar lämnades in. Utredningsgruppen tackar alla väganvändare för svarsaktiviteten.

Trafiksmidigheten och kollektivtrafikarrangemangen kan ännu utvecklas

Av enkätsvaren framgår att riksväg 3 betjänar framförallt arbetsplatstrafiken och fritidsresenärerna, vilkas populäraste färdmedel är personbilen. I svaren som gavs av personbilsförare framträdde problemen med trafiksmidigheten i synnerhet på de delar av förbindelseavsnittet där det inte finns omkörningsfiler. De stora trafikmängderna på förbindelseavsnittet och den betydande andelen tung trafik ansågs vara de största utmaningarna med avsikt på riksvägens smidighet och trafikens förutsägbarhet. Att trafiksäkerheten värderas avspeglades också i enkätsvaren. Befintliga omkörningsfiler fick beröm, eftersom det är tryggt att köra om i dem.

De som svarade på enkäten ansåg att det finns mycket att förbättra i fråga om kollektivtrafikens servicenivå och kollektivtrafikens användningsmöjligheter. Hindren för att använda kollektivtrafik för egna behov att ta sig fram och särskilt i fråga om busstrafik ansågs tyvärr mycket ofta vara att utbudet av turer och tidtabeller är olämpligt. I ändorna av förbindelsen på avsnittet Tammerfors–Ikalis och Laihela–Vasa ansågs det finnas potential för arbetsplatsresor med kollektivtrafik om man bara i framtiden förmår möta efterfrågan. Personer som åker med tåg var i genomsnitt nöjdare med kollektivtrafikmöjligheterna på förbindelseavsnittet än de som kör med buss.

Utredningen av utvecklingskorridoren på riksväg 3 påbörjades sommaren 2014 och den blir färdig i början av år 2015. Som slutresultat av utredningen fastställs målstatus för servicenivån på förbindelseavsnittet och principer för utveckling av de olika delarna. På basis av dessa görs ett motiverat förslag om de viktigaste utvecklingsåtgärderna på förbindelseavsnittet. Arbetets viktigaste mål är att upprätta målstatus för riksväg 3 på avsnittet mellan Tammerfors och Vasa och hitta effektiva åtgärder som bibehåller vägavsnittets servicenivå på tillräckligt god nivå under de följande 10–15 åren.

Mer information:


Uppdaterad