Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Talvivaara julkisselvitykseen, ELY-keskus jatkaa tehostettua valvontaa (Kainuun ELY-keskus)

Espoon käräjäoikeus on tänään määrännyt Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies on määrännyt konkurssipesän julkisselvittäjäksi asianajaja Jari Salmisen, joka on toiminut myös Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän pesänhoitajana. Käräjäoikeus päätti julkisselvityksestä, koska Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesällä ei olisi ollut riittävästi varoja ympäristövahinkojen estämiseen ja rajoittamiseen.

Koska Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, on Kainuun ELY-keskus tänään lopettanut ympäristövastuulain mukaisen varojen ohjaamisen konkurssipesälle. Vesien, jätevesien ja liuoskierron liuosten käsittely turvataan julkisselvityksessä olevassa konkurssipesässä suoraan valtion varoin konkurssilain mukaisesti.

Kainuun ELY-keskus on Talvivaara Sotkamo Oy:n hakeuduttua konkurssiin huolehtinut kaivosalueen ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömistä toimenpiteistä kuten esimerkiksi kaivosalueen energian toimituksista, vesivarastojen, kipsisakka-altaiden, bioliuotuskierron sekä metallitehtaan liuoskäsittelyn ja -hallinnan ylläpidosta, kemikaalien, tarvikkeiden ja varaosien hankkimisesta, Kuljun padon rakentamisesta valmiiksi sekä ympäristön ja patojen tarkkailusta. Kainuun ELY-keskus on siirtänyt tähän tarkoitukseen varoja 7.–30.11.2014 noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi työntekijöiden palkkasaatavia on maksettu palkkaturvana noin 2,3 miljoonaa euroa.

Talvivaaralle myönnetyt ympäristöluvat ovat voimassa. Julkisselvityksessä oleva konkurssipesä on velvollinen noudattamaan kuormitusta koskevia lupamääräyksiä. Kainuun ELY-keskus toimii laitoksen ympäristöluvan valvontaviranomaisena. Kainuun ELY-keskuksella on velvollisuus varmistaa, että toiminta on kaikissa oloissa ympäristön kannalta turvallista sekä valvoa, että ympäristöluvan kuormitusrajoja noudatetaan. Kainuun ELY-keskus käy jatkossa tarkastuskäynnillä kaivosalueella vähintään kaksi kertaa viikossa.

Kainuun ELY-keskus jatkaa käänteisosmoosilaitoksen (RO-laitos) teettämistä. Talvivaara tilasi uuden laitoksen ennen konkurssia, mutta toimitus viivästyy alkuperäisestä aikataulusta konkurssin vuoksi. Kaivosalueen nykyinen RO-laitos tuottaa keskimäärin 20 000 kuutiometriä puhdistettua vettä viikossa. Laitos seisoo tällä hetkellä huollon vuoksi. Metallitehdas on käynnissä.

Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä varastoituna ylimääräisiä vesiä 8,3 miljoonaa kuutiometriä. Vesien käsittelyä varastoaltaisiin jatketaan koko ajan, mutta alueelta ei tällä hetkellä juoksuteta vesiä ulos. Viimeisen kuukauden aikana vettä on kertynyt varastoihin lisää noin miljoona kuutiometriä. Vettä on kertynyt sateiden ja lumien sulamisen sekä metallitehtaan seisomisen vuoksi.

Kuljun alueelle rakennettu uusi pato on teknisesti valmis. Ennen käyttöönottoa padolle tulee hyväksyä turvallisuustarkkailuohjelma, ja pato on luokiteltava arvioidun vahingonvaaran perusteella. Kuljun altaaseen voidaan varastoida noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä lupaehdot täyttäviä käsiteltyjä vesiä.


Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylijohtaja Kari Pääkkönen, p. 029 502 3800.


Uppdaterad