Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Årlig tillsyn av kollektivtrafiken 2013 och tillsynen 2014 (NTM-centralen)

NTM-centralen i Södra Österbotten utförde i oktober–november 2013 den årliga tillsynen enligt 30a § i kollektivtrafiklagen över alla ca 1400 innehavare av kollektivtrafiktillstånd. Sammanlagt 99 företag hördes gällande försummelser av förpliktelserna (skatteskuld, skuld i utsökningsindrivning) och tillsynen gav följande resultat:
 

  • Trafiktillstånden har återkallats när tidsfristen gått ut (inkl. konkurser och återkallelser på tillståndsinnehavarens egen begäran) 49 företag
  • Försummelserna har rättats till inom utsatt tid 41 företag
  • Inga åtgärder (försummelser som är obetydliga i förhållande till betalningsförmågan) 6 företag
  • Trafiktillstånden har förfallit under tillsynsperioden 3 företag

NTM-centralen begärde utredning av sammanlagt 29 företags goda anseende (fängelse- och bötesstraff, andra utfärdade påföljder). Utredningen gav följande resultat:

  • Inga åtgärder 12 företag
  • Varning och/eller riskklassificering 7 företag
  • Olämpligförklarad och byte av person som ansvarar för trafiken 5 företag
  • Återkallelse av trafiktillstånd 5 företag

NTM-centralen utför som bäst kontroll av innehavarna av kollektivtrafiktillstånd med hjälp av registerförfrågningar till bl.a. Skatteförvaltningens indrivningsenhet, exekutionsverken, Rättsregistercentralen, Trafis fordonsdatasystem samt Patent- och registerstyrelsens handelsregister. De tillståndsinnehavare, som går vidare till skedet med utredningsbegäran, kommer att få en begäran om bemötande i november 2014. I samma brev ställs en eventuell tidsfrist som förbinder tillståndsinnehavaren.

Om tillsynsavgiften på 100 euro för trafiktillstånd stadgas i statsrådets förordning (3/2014) om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråerna avgiftsbelagda prestationer år 2014, som har utfärdats 9.1.2014. Tillsynsavgiften uppbärs av varje tillståndsinnehavare (avgift/tillståndsinnehavare) under november 2014. Avgiften uppbärs för att täcka de kostnader som uppstår av registerförfråg-ningarna och tillsynsåtgärder i anslutning till dem. Avgiften uppbärs inte av:

  • tillståndsinnehavare, som har gällande taxitillstånd eller som under år 2014 har ansökt om kollektivtrafiktillstånd och vars förutsättningar för beviljande av tillstånd har granskats i samband med behandlingen av ansökan
  • tillståndsinnehavare, som senast torsdagen 20.11.2014 har lämnat in en ansökan om återkallelse av kollektivtrafikstillståndet.

Mer information:

Trafikens kundservice, tfn 0295 020 605
trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi


Uppdaterad