Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Huruslahdelle ja Haukivedelle laaditaan laaja ympäristötarkkailuohjelma  (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Varkauden Huruslahtea koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) saatiin päätökseen vuoden 2013 lopulla. Kuluneen vuoden aikana arviointeja on täydennetty yhteisviranomaisen lausunnossa esitettyjen vaatimusten mukaiseksi. YVA-menettelyn loppuasiakirjan (arviointiselostus)  johtopäätöksenä oli, että Huruslahden kunnostusvaihtoehdoista lyhyellä aikavälillä toteutuskelpoisin olisi ns. nollaplus-vaihtoehto eli luontainen monitoroitu puhdistuminen. Muut vaihtoehdot (ruoppaus, peittäminen ja virtausolosuhteiden muuttaminen) arvioitiin laajojen ja ennalta arvaamattomien ympäristövaikutustensa vuoksi toteuttamiskelvottomiksi.

Tehtyjen lisäselvitysten ja arviointien jälkeen hankkeen ohjausryhmässä olleet tahot (Varkauden kaupunki, Joroisten ja Rantasalmen kunnat, Stora Enso Oyj sekä Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset) päätyivät siihen, että kunnostusvaihtoehdoksi valitaan YVA-menettelyssä soveltuvimmaksi todettu luontainen monitoroitu puhdistuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueelle laaditaan ekologiset ja terveydelliset näkökohdat laajasti huomioiva tarkkailuohjelma, jonka perusteella seurataan alueen tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Seurannan tuottamien tietojen pohjalta voidaan tarvittaessa käynnistää aktiiviset kunnostustoimet tilanteen näin vaatiessa.

Tarkkailun tavoitteena on varmistaa, etteivät haitta-aineet ja niiden kulkeutuminen aiheuta riskiä alueen eliöstölle tai ihmisten terveydelle Huruslahdella tai sen alapuolisessa vesistössä

Tarkkailuohjelman laadinta on käynnissä ja sen pohjaksi on otettu jo olemassa oleva Haukiveden yhteistarkkailuohjelma. Haukiveden yhteistarkkailuohjelmaa tullaan täydentämään siten, että jatkossa ohjelmassa kattaa laaja-alaisesti haitta-aineiden esiintymisen kulkeutumisen ekologisen ja terveydellisen seurannan. Tarkkailuohjelma tulee alustavasti sisältämään seitsemän ympäristöllistä kokonaisuutta: Päästötarkkailu, sedimentti, luotaustutkimukset, pohjaeläimet, kalasto, ekotoksisuus, ympäristö- ja riskinarviointi. Tarkkailu pyritään käynnistämään kesällä 2015.

Hankkeen taustat

Varkauden Huruslahdelta ja sen alapuoliselta Haukivedeltä otetuista pohjasedimenttinäytteistä löytyi vuosina 2008-2010 tehdyissä tutkimuksissa  korkeita haitta-ainepitoisuuksia. Haitta-aineista merkittävimpiä ovat organotinayhdisteet (mm. TBT) sekä elohopea. Haitalliset organotinayhdisteet ovat sitoutuneet pohjasedimenttiin eivätkä ne siten aiheuta välitöntä vaaraa ihmisille tai luonnolle. Tulevaisuudessa haasteeksi voi kuitenkin muodostua organotinayhdisteiden irtoaminen pohjasta ja kulkeutuminen Huruslahden alapuolisiin vesistöihin. Organotinojen leviämisen ehkäisemiseksi on etsitty sopivia vaihtoehtoa jo vuodesta 2010 lähtien. Mahdollisia vaihtoehtoja vertailtiin vuonna 2013 päättyneessä YVA-menettelyssä, johon vaihtoehdoiksi valikoituvat esiselvitysten pohjalta 1) monitoroitu luontainen puhdistuminen, 2) alueen peittäminen, 3) alueen ruoppaus ja 4) virtausolosuhteiden muuttaminen.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Jussi-Pekka Järvinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 799, sähköposti jussi-pekka.jarvinen(at)ely-keskus.fi.


Uppdaterad