Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

ELY-keskus asetti hallintopakon Premium Board Finland Oy:lle (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on tänään 1.12.2014 määrännyt Juankosken kartonkitehtaan toiminnasta vastaavan Premium Board Finland Oy:n (jäljempänä PBF Oy) toimittamaan välittömästi, kuitenkin viimeistään 22.12.2014 mennessä Juankosken Biolämpö Oy:n voimalaitosalueelle varastoidut kemikaalijätteet paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Määräyksen mukaisesti jätteet tulee poistaa alueelta kemikaalijätteiden käsittelyyn erikoistuneen tahon toimesta siten, että konttien käsittelystä ei aiheudu lisävaaraa ympäristölle esim. konttien hajotessa. Määräys on annettu ympäristönsuojelulain nojalla ja sillä uhalla, että ELY-keskus valvontaviranomaisena voi teettää työn ja periä siitä aiheutuneet kustannukset PBF Oy:ltä.

Aiemmin tehdyillä tarkastuksilla Juankosken Biolämpö Oy:n piha-alueelle on havaittu kasatun kymmeniä tilavuudeltaan 1 m3:n kemikaalikontteja sekä useita pienempiä kemikaalitynnyreitä ja -säiliöitä. Kemikaalikontit ovat huonokuntoisia ja osin rikkoutuneita tai avonaisia, minkä seurauksena osasta konteista kemikaalia on päässyt valumaan maahan. Kontit ja muut astiat on sijoitettu asfaltoidulle alueelle, mutta niiden alla ei ole suoja-altaita valumien varalle. Nyttemmin avonaiset kontit on peitetty, mutta huonokuntoisina kontit ovat edelleen ympäristöriski. ELY-keskus selvittää kemikaalijätteiden epäasianmukaisesta säilytyksestä ympäristölle mahdollisesti aiheutuneita haittoja näytteenoton avulla.

ELY-keskuksen saamien tietojen mukaan konteissa säilytettävät kemikaalijätteet ovat peräisin Juankosken kartonkitehtaan toiminnasta. ELY-keskus katsoo, että näin ollen myös vastuu jätehuollon järjestämisestä ja tästä aiheutuvista kustannuksista lankeavat nykyiselle ympäristöluvan haltijalle eli PBF Oy:lle.

ELY-keskus on jo aiemmin 10.11.2014 kehottanut PBF Oy:tä huolehtimaan ympäristöluvan mukaisista velvoitteistaan. Koska yhtiö ei ole ryhtynyt kehotuksessa määrättyihin toimenpiteisiin määräajassa, on ELY-keskus pannut hallintopakkoasian vireille.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Juha Perho, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.


Uppdaterad