› Tillbaka till den grafiska version

Taxitrafik

I lagen om taxitrafik (217/2007) föreskrivs om taxisystem.

NTM-centralerna fastställer årligen det högsta antalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om högsta antalet tillstånd bestäms även hur många tillstånd som inkluderar krav på tillgänglighet.

Beviljande av taxitillstånd vid NTM-centralerna upphör 30.6.2018. Från och med 1.7.2018 är Trafiksäkerhetsverket Trafi behörig myndighet i taxitillståndsärenden.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Yrkesmässig transport av personer på väg med personbil mot betalning förutsätter taxitillstånd. NTM-centralerna beviljar nya taxitillstånd enligt de kommunala kvoten till sökanden som fyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i lagen. Taxitillståndet beviljas av den NTM-central, i vilkens verksamhetsområde trafikens huvudsakliga stationsplats finns. NTM-centralerna kontrollerar årligen att tillståndsinnehavarna fyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och att de idkar trafik enligt taxitillståndet.

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut av konsumenten består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. På natten och under veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut. Närmare bestämmelser om de maximpriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriserna bestäms årligen genom en förordning av statsrådet som utfärdas senast den 30 juni.

Ett regionalt omfattande taxinät är en del av den övriga kollektivtrafiken. Taxinätets betydelse framhävs särskilt i glest bebyggda trakter när det gäller skol- och handikapptransporter samt transporter av personer som ska sköta sina ärenden och transporter under s.k. tysta perioder i trafiken.

På de regionala sidorna hittar du kontaktuppgifter samt närmare uppgifter om ansökningstider och det högsta antalet taxitillstånd. Regionala sidorna fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

REGIONAL INFORMATION

Taxitrafik - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för trafiksäkerhetsärenden också i Satakunta.)

Storleken på de regionala kvoterna påverkas av faktorer som gäller efterfrågan på och utbudet av tjänster, bl.a. antalet körningar, befolkningsutvecklingen samt behoven av persontransporter hos kommunernas social- och hälsovårdsväsende samt undervisningsväsende. Utgångspunkten för tillståndskvoternas storlek är god tillgång till taxitjänster både i stadsliknande områden och på landsbygden. Målet är att särskilt i stora städer och tillväxtcentrum utöka de kommunvisa kvoterna till en sådan nivå att antalet tillstånd varken begränsar tillgången på taxin ens vid stor efterfrågan eller försämrar kvaliteten på tjänsterna. Särskilt beaktas behovet av taxitjänster på områden utanför kommuncentrum.

Det finns två typer av taxitillstånd: tillstånd för personbil och tillstånd för tillgängligt fordon. I tillståndskvoterna definieras separat hur många tillstånd som ska omfattas av krav på tillgänglighet. Antalet gällande taxitillstånd är ca 800 i Egentliga Finland och ca 400 i Satakunta. För att taxitillstånd ska beviljas krävs det i regel att sökanden har avlagt företagarprov för taxitrafik, har erfarenhet som taxiförare, gott anseende och kan svara för sina ekonomiska förpliktelser. Årligen kontrolleras att varje innehavare av taxitillstånd uppfyller tillståndskraven. Kontrollen kan leda till en varning eller till att tillståndet återkallas för antingen en viss tid eller helt och hållet.  Varje år samlar vi också in uppgifter från föregående år när det gäller körda kilometer i yrket, omsättningen och numera också jourer. Uppgifterna utnyttjas bl.a. när kvoterna justeras.

NTM-centralen i Egentliga Finland fastställer årligen genom sitt beslut det högsta antalet taxitillstånd i Egentliga Finland och Satakunta. På Egentliga Finlands ELY-centrals verksamhetsområde kan lediga taxitillstånd sökas under ansökningstiderna. Ansökningstiderna framgår av beslutet, se länken till höger. NTM-centralen kan också utlysa extra ansökningstider enligt behov.

 


Uppdaterad