› Tillbaka till den grafiska version

Taxitrafik

I lagen om taxitrafik (217/2007) föreskrivs om taxisystem.

NTM-centralerna fastställer årligen det högsta antalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om högsta antalet tillstånd bestäms även hur många tillstånd som inkluderar krav på tillgänglighet.

Beviljande av taxitillstånd vid NTM-centralerna upphör 30.6.2018. Från och med 1.7.2018 är Trafiksäkerhetsverket Trafi behörig myndighet i taxitillståndsärenden.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Yrkesmässig transport av personer på väg med personbil mot betalning förutsätter taxitillstånd. NTM-centralerna beviljar nya taxitillstånd enligt de kommunala kvoten till sökanden som fyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i lagen. Taxitillståndet beviljas av den NTM-central, i vilkens verksamhetsområde trafikens huvudsakliga stationsplats finns. NTM-centralerna kontrollerar årligen att tillståndsinnehavarna fyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och att de idkar trafik enligt taxitillståndet.

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut av konsumenten består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. På natten och under veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut. Närmare bestämmelser om de maximpriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriserna bestäms årligen genom en förordning av statsrådet som utfärdas senast den 30 juni.

Ett regionalt omfattande taxinät är en del av den övriga kollektivtrafiken. Taxinätets betydelse framhävs särskilt i glest bebyggda trakter när det gäller skol- och handikapptransporter samt transporter av personer som ska sköta sina ärenden och transporter under s.k. tysta perioder i trafiken.

På de regionala sidorna hittar du kontaktuppgifter samt närmare uppgifter om ansökningstider och det högsta antalet taxitillstånd. Regionala sidorna fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

REGIONAL INFORMATION

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa taksiliikenneasioista myös Hämeen alueella)

Taksilupakiintiöiden määrittäminen on osa ELY-keskukselle kuuluvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua. Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa taksilupien enimmäismäärät vuosittain Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden kuntien osalta. Lupakiintiössä huomioidaan mm. keskeiset väestönkehitykseen liittyvät tekijät sekä kunnan joukkoliikenteen määrä ja taso. Kiintiöpäätöksessä määritetään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Kuntaliitoskuntien kiintiöpäätöksissä määritetään lupien määrä liitetyn kunnan alueelle.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella harjoittaa taksiliikennettä noin 2 700 taksiluvan haltijaa, joilla on yhteensä noin 3 300 taksilupaa. ELY-keskus valvoo, että luvanhaltijat täyttävät taksiluvan myöntämisen edellytykset, ja harjoittavat liikennettä luvan mukaisesti.

Taksilupa

Taksiliikennelain mukaan henkilöiden kuljettaminen henkilöautolla korvausta vastaan on luvanvaraista tieliikennettä. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksilupaan liittyy päivystysvelvoite ja liikenteen harjoittaminen ensisijaisesti lupaan merkityllä asemapaikalla. Taksilupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömälle henkilöautolle. Esteetön henkilöauto on joko LVM:n asetuksen (1256/1992) 13 §:n tarkoittama invataksi tai LVM:n asetuksen (723/2009) tarkoittama muu esteetön ajoneuvo.

Taksilupa voidaan myöntää kiintiön mukaisesti hakijalle, joka täyttää taksiliikennelain 6 §:ssä säädetyt edellytykset. Edellytyksiin kuuluvat mm. hyvämaineisuus, vakavaraisuus, taksiliikenteen yrittäjäkurssin hyväksytty suorittaminen sekä vähintään kuuden kuukauden taksinkuljettajakokemus

Taksiluvan hakeminen

Uudenmaan ELY-keskus kuuluu valtakunnalliseen taksilupien hakuaikojen kuuluttamismenettelyn piiriin. Hakuajat ilmoitetaan erikseen, ja niitä järjestetään keskimäärin kerran vuodessa. Hakuajan päättymiseen mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon saapuneet lupahakemukset käsitellään kunnittain yhteiskäsittelyissä. ELY-keskus voi tarpeen vaatiessa julistaa myös ylimääräisiä hakuaikoja.

Jos lupahakemusten yhteiskäsittelyssä on enemmän edellytykset täyttäviä hakijoita kuin mitä taksilupia on kiintiön mukaan myönnettävissä, hakijoiden etusijajärjestys määräytyy taksinkuljettajakokemuksen pituuden mukaan. Joka kolmas kerta, kun kuntaan myönnetään taksilupia, etusija on luvanhaltijoilla sen mukaan, kenellä on vähiten lupia. Tasatilanteessa etusija määräytyy sen mukaan, kenen lupa on ollut voimassa pisimpään.

Vuoden 2018 osalta Uudenmaan ja Häneen taksilupien hakuaika päättyi 15.1.2018. Vuoden 2018 taksiluvat myönnetään kevään 2018 aikana. Muita taksilupiin liittyviä asioita käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa kesäkuun 2018 loppuun asti.

Taksilupien myöntäminen ELY-keskuksissa päättyy 30.6.2018. Taksilupa-asioissa toimivaltainen viranomainen on 1.7.2018 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Yhteystiedot ja palaute

Taksipalveluiden laadunvalvonta perustuu suurelta osin asiakkailta saatuun palautteeseen. Voit antaa palautetta alueen taksipalveluista sähköisesti ja puhelimitse Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen:

Asiakaspalvelu 0295 020 600 (neuvonta ja palautteet)
Ruotsinkielinen asiakaspalvelu 0295 020 601 (neuvonta ja palautteet)

ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)

liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela