Byggande på skydds- och frisiktsområde

Skyddsområdet för en landsväg är området utanför landsvägens vägområde. Byggandet begränsas i landsvägens omedelbara närhet framför allt av säkerhetsskäl samt dessutom på grund av landsvägens negativa inverkan på boendetrivseln. Avsikten med frisiktsområdena är att säkerställa trafiksäkerheten genom att bevara en god synlighet vid kurvor och korsningar.

Om en privat markägares fastighet finns inom en landsvägs skydds- eller frisiktsområde ska denne ha de begränsningar och skyldigheter som hänför sig till byggande på det aktuella området klara för sig. Man ska alltid höra samtliga grannar med anledning av ett anhängigt byggprojekt. De grannar som avses i lagen är intilliggande fastigheter och väghållaren, när fastigheten gränsar till en landsväg, samt ägarna av fastigheten mittemot. Även när man planerar renovering av en byggnad på ett skydds- eller frisiktsområde ska man söka ett utlåtande från NTM-centralen innan tillståndsmyndigheten behandlar bygg- eller åtgärdstillståndsärendet.

Det är i regel förbjudet att uppföra byggnader, anläggningar eller anordningar (lager, stängsel m.m.) på en landsvägs skydds- eller frisiktsområde.

NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Inlämnande av ansökan om undantagslov

Ansökan om undantagslov lämnas in på det elektroniska ansökningsformuläret eller med motsvarande uppgifter.

Av ansökan ska de planerande åtgärderna, motiveringarna till varför byggnaden inte kan placeras utanför skyddsområdet, fastighetens nummer (xxx-xxx-xx-xx) och den sökandes kontaktuppgifter framgå.

Till ansökan ska alltid bifogas följande bilagor. Uppgifterna i bilagorna behövs för handläggningen av ansökan.

  • kopia av den lokala NTM-centralens utlåtande om grannemedgivandet
  • redovisning av fastighetens byggrätt (planeringsbehovsbeslut eller annan utredning)
  • planritning över tomten, varav byggnadernas/anläggningarnas placering på tomten samt deras avstånd till landsvägens mittlinje framgår
  • karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår.

NTM-centralen i Birkaland
Tillstånd
PB 297
33101 TAMMERFORS

eller registratur.birkaland(a)ntm-centralen.fi

Ansökan tas upp till handläggning inom 2–4 veckor. 

NTM-centralen ger ett avgiftsbelagt beslut med anledning av ansökan. Beslutet får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

  • för bostads- och fritidsbostadsfastigheter 200 euro
  • för företags- och affärsfastigheter 400 euro
  • för ett negativt beslut en handläggningsavgift på 50 euro.

Vägens skyddsområde sträcker sig vanligen

  • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m
  • på riks- och stamvägar 30 m
  • på motorvägar och motortrafikleder 50m

från mittlinjen på vägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje.

Efter att landsvägslagen trädde i kraft den 1 januari 2006 utvidgades skyddsområdet från 12 meter till 20 meter.

En landsvägs frisiktsområde är ett område vid anslutningar och plankorsningar eller där en landsväg bildar en kurva, vilket ska vara fritt från hinder som skymmer sikten.

Illustrationsbild

 

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).