Byggande på skydds- och frisiktsområde

Landsvägens skyddsområde sträcker sig i regel

  • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m
  • på riks- och stamvägar 30 m
  • på motorvägar och motortrafikleder 50m

från mittlinjen på vägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje.

Byggandet begränsas i landsvägens omedelbara närhet framför allt av trafiksäkerhetsskäl samt dessutom på grund av landsvägens negativa inverkan på boendetrivseln.  NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande inom landsvägens skyddsområde såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Behandlingsavgifter

  • ett jakande beslut för bostads- och semesterfastigheter 200 euro
  • ett jakande beslut för företags- och affärsfastigheter 400 euro
  • för ett nekande beslut uppbärs en handläggningsavgift på 50 euro.

Ansökan

E-tjänsten och den elektroniska ansökningsformulär  finns för närvarande endast på finska. (E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.) Om möjligt, rekommenderar vi användning av e-tjänsterna eller elektroniska ansökningsformulär, eftersom det påskyndar handläggningen av ansökan.

Vid behov kan du skriva ut pappersblanketterna och skicka in dem via e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller per post till NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Av ansökan ska de planerande åtgärderna, motiveringarna till varför byggnaden inte kan placeras utanför skyddsområdet, fastighetens nummer (xxx-xxx-xx-xx) och den sökandes kontaktuppgifter framgå.

Till ansökan ska alltid bifogas följande bilagor. Uppgifterna i bilagorna behövs för handläggningen av ansökan.

  • kopia av den lokala NTM-centralens utlåtande om grannemedgivandet
  • redovisning av fastighetens byggrätt (planeringsbehovsbeslut eller annan utredning)
  • planritning över tomten, varav byggnadernas/anläggningarnas placering på tomten samt deras avstånd till landsvägens mittlinje framgår
  • karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår.

Bild: Principen för avgränsning av olika områden på landsvägar

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).