Generationsväxling/ägarbyte på gårdsbruk

Med hjälp av etableringsstöd för unga jordbrukare finansierar ELY-centralen landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte.

Stödet till unga jordbrukare beviljas sökanden som för första gången etablerar sig som driftsledare på en gård och är högst 40 år under det år då den första ansökan om stöd lämnas in.

Till ansökan om startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd för jordbruk ska fogas en affärsverksamhetsplan.

Regional information

Sukupolvenvaihdos ja omistajanvaihdos – Kaakkois-Suomi

Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää 18-40-vuotiaalle viljelijälle, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa. Tuen myöntämisen edellytyksenä on mm. riittävä ammattitaito. Tuen hakijana voi olla myös yhteisö, jossa määräysvalta on yhdellä tai useammalla tuen myöntämisen edellytykset täyttävällä luonnollisella henkilöllä.

Nuoren viljelijän aloitustuki koostuu avustuksesta ja lainan korkotuesta. Avustuksen, korkotuen ja korkotukilainan enimmäismäärät riippuvat maatilan vuotuisesta yrittäjätulosta. Tukihakemuksen tärkein liite on huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma. Ennen hakemuksen jättämistä ei saa allekirjoittaa lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta. Hakemuksen jättämisen jälkeen tilanpidon voi aloittaa omalla riskillä, mutta tätä ei suositella. 

Tutustu aloitustukiesitteeseen (ruokavirasto.fi)

Nuoren viljelijän aloitustuen hakeminen

Nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti sähköisessä Hyrrä-palvelussa. ELY-keskus kuitenkin ratkaisee hakemukset tukijaksoittain valintakriteerien perusteella. Tukijaksot ovat:

  • 1.11.–31.1.
  • 1.2.–30.4.
  • 1.5.–31.7.
  • 1.8.–31.10.

Lisätietoa Hyrrä-palvelun käytöstä saa Ruokaviraston sivuilta: Hyrrä-asiointipalvelu

Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen ja korkotukilainan nostaminen

Nuoren viljelijän aloitustuen maksamista ei tarvitse erikseen hakea, mutta tuensaajan on toimitettava tarvittavat asiakirjat ELY-keskukseen määräajassa. Avustus maksetaan kahtena samansuuruisena eränä maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä. Ensimmäisen erän maksupäivä määräytyy sen mukaan, milloin tuki myönnetty ja tilanpito aloitettu. Tuen myöntämisestä ja tilanpidon aloittamisesta tulee olla aikaa vähintään kaksi kuukautta seuraavaan maksupäivään, jotta tuki ehtii maksuun kyseisenä päivänä. Jos esimerkiksi tuki myönnetään ja tilanpito aloitetaan syyskuussa, maksetaan ensimmäinen erä seuraavan vuoden maaliskuun viimeisenä päivänä. Toinen avustuserä maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta.

Maksamisen edellytyksenä olevat asiakirjat on toimitettava ELY-keskukseen viimeistään kaksi kuukautta ennen tuen toivottua maksupäivää. Jos ELY-keskus on myöntänyt tuen ennen tilanpidon aloittamista, tuensaajan on toimitettava ELY-keskukseen selvitys tilanpidon aloittamisesta kaksi kuukautta ennen ensimmäisen erän maksamista. Toisen avustuserän maksamisen edellytyksenä on aina liiketoimintasuunnitelman moitteeton toteuttaminen. ELY-keskukseen on siis toimitettava selvitys liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta. Tukipäätöksessä on voitu myös asettaa erityisehtoja. Jos esimerkiksi tuensaajan ammattitaito ei ole ollut tukea myönnettäessä riittävä, ELY-keskukseen on toimitettava koulutustodistukset.

Korkotukilainan nostolupaa haetaan lomakkeella 2330. Hakemukseen tulee liittää selvitys tilanpidon aloittamisesta (kopio lopullisesta saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta) sekä tukipäätöksen erityisehdoissa mahdollisesti edellytetyt asiakirjat. Nostoluvan myöntämisen jälkeen ELY-keskukseen on toimitettava maksutosite kiinteistön kauppahinnan maksusta. Jos on hankittu irtaimistoa, on irtaimiston hankkimisesta toimitettava kauppakirja- tai laskukopio sekä maksutosite. Tositteet on toimitettava kuukauden kuluessa nostoluvan myöntämisestä.

Lisätietoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta:

Henna Aapro, 0295 029 036 (tuen myöntäminen ja varainsiirtoverovapaustodistukset)
Johanna Kauppinen, 0295 029 107 (tuen maksaminen ja korkotukilainojen nostoluvat)
Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104 (tuen maksaminen ja korkotukilainojen nostoluvat) 


Uppdaterad

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA

Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelu.