Prognostisering

Illustration

Prognostisering är en utvärdering av framtidens utvecklingsriktningar och möjligheter som stöd för val och beslutsfattande. Ändringarna i samhällets, arbetets, förtjänstlogikens och delaktighetens former ställer nya krav även på utvecklingen av kunnandet och färdigheterna, vilket utbildningen och regionutvecklingen svarar på. Samarbetsformerna kring prognostisering varierar mellan regionerna, men typiska verksamhetsformer är nationella, regionala och branschvisa prognostiseringsnätverk och -processer. Prognostiseringsprocesser som är gemensamma för alla NTM-centraler är bland annat prognostiseringen av regionala utvecklingsutsikter samt bedömningen av efterfrågan och utbudet på arbetskraft med hjälp av yrkesbarometern. Väsentligt är att prognostiseringsuppgifterna används i beslutsfattandet och för att rikta in utvecklingen. 

NTM-centralerna ansvarar för prognostiseringen och analysen av behovet av arbetskraft och utbildning på kort sikt inom sitt område och prognostiserar hur utbildningen kan möta arbetsmarknadens behov. Detta konkretiseras till exempel i planeringen och anskaffningen av arbetskraftsutbildning. NTM-centralerna medverkar också i den prognostisering på lång sikt som landskapsförbunden koordinerar genom att bidra med kompetens och linjedragningar kring nationell utbildnings-, arbets- och näringspolitik.

NTM-centralens roll i prognostiseringen ur bildningsuppgifternas synvinkel är att producera användbar bedömningsinformation och -kunnande i dialog med samarbetspartners och kunder på ett sätt som gör att informationen direkt kan utnyttjas till exempel för att utveckla kunnandet, ordna utbildningar samt för att höja områdets näringsliv och livskraft. För att utvidga och förbättra prognostiseringskompetensen kan NTM-centralerna ordna evenemang och utbildningar. Till följd av dessa kan sysselsättningen och tillgången till kompetent arbetskraft höjas. Till exempel kan unga uppleva att de har lätt att få jobb, vuxna kan förbättra sina karriärfärdigheter under livets olika skeden och de kreativa företagen kan enklare planera sin framtid.

Regional information

Ennakointi - Kainuu

Kainuun ELY-keskus tekee ennakointiyhteistyötä Kainuun Liiton, Kainuun TE-toimiston, maakunnan koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kainuun ELY-keskus tuottaa alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen kaksi kertaa vuodessa sekä tietoa yritysten työvoima- ja koulutustarpeista. Linkit julkaistuihin katsauksiin löydät sivun oikeaan reunaan kootuista oikopoluista.

Kainuun ennakointisivustolta www.kuiskintaa.fi löytyy tilastotietoa, julkaisuja ja artikkelikirjoituksia maakunnan tulevaisuudesta. Kainuun ELY-keskus tuottaa tietoa erityisesti sivuston työllisyys- ja ympäristö-osioihin. Linkin Kuiskintaa-sivustolle löydät sivun oikeasta reunasta Alueelliset linkit > Muualla verkossa.

Ennakoinnista vastaavien asiantuntijoiden yhteystiedot löydät sivun oikeasta reunasta kohdasta Oikopolut.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela