Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är tillståndspliktig. Tillståndsbeslutet omfattar ett tillstånd enligt 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar att utföra arbeten på vägområde, ett eventuellt tillstånd att sänka hastighetsbegränsningen under arbetena och ett tillstånd att placera ledningar och kablar samt tillhörande anordningar på vägområdet. I vissa fall kan man göra en anmälan om placering av el- och telekablar enligt 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. Anvisningarna kring anmälningsförfarandet finns samlade på sidan Anmälningsförfarande. Tillståndsansökningar och anmälningar handläggs centraliserat vid NTM-centralen i Birkaland.

Om placering av vägbelysningskablar på ett vägområde avtalas med NTM-centralens regionala vägbelysnings- eller elansvarige. I samband med att en belysningsplan behandlas kan man också komma överens om placeringen av en matarkabel till en stolpcentral. Placeringstillståndet för enbart matarkabeln beviljas av NTM-centralen i Birkaland (Centraliserade tillståndstjänster).

Behandlingstid

16.12.2019

För närvarande är behandlingstiden för vanliga ansökningar cirka tre veckor. Nya el- och teleanslutningar samt ansökningar som till exempel endast omfattar under- eller övergångsställen behandlas snabbare, för närvarande inom cirka två veckor.

Aktuellt

13.11.2019 Förändringar angående bredden av skyddområdena på landsvägar

 Om det inte nämns någonting i vägregistret om bredden av vägens skyddsområde, är bredden som följande:

 • På motorvägar och motortrafikleder skyddsområdet sträcker sig 50 meter från den närmaste körbanans mittlinje.
 • På riks- och stamvägar skyddsområdet sträcker sig 30 meter från körbanans mittlinje.
 • På regionala och förbindelsevägar skyddsområdet sträcker sig 20 meter från körbanans mittlinje.

8.3.2019 Checklista över förutredningar blir obligatorisk bilaga 

Checklistan över förutredningar är en obligatorisk bilaga till ansökningar om placeringstillstånd för och anmälningar om alla ledningar och kablar (el, tele, fjärrvärme, naturgas och vatten/avlopp) från den 1 januari 2019. Med hjälp av listan försöker man minska antalet begäran om kompletterande upplysningar och på så sätt påskynda handläggningen av ansökningar och minska antalet anmälningar som leder till ett negativt tillståndsbeslut. Om du fyller i listan behöver du inte lämna in alla förutredningsbilagor som beaktas i planeringen.

I fråga om ansökningar om placeringstillstånd kan du på eget initiativ skicka in kompletterande information som saknas i ansökan till johdot@ely-keskus.fi. Ange åtminstone diarienumret eller nätinnehavaren, vägnumret och kommunen i ämnesfältet. Anmälningar kan inte kompletteras i efterhand.

Checklista över förutredningar, ifyllningsbart PDF-formulär (1,09 MB, pdf)

Checklista över förutredningar (42 kB, xlsx)

Ansökning om placeringstillstånd

Ta reda på förutsättningarna för beviljande av placeringstillstånd och fyll i ansökningsformuläret omsorgsfullt. De gällande anvisningarna och föreskrifterna anges längst ned på sidan.

I anvisningen angående förutredningar i planeringsskedet presenteras punkterna nedan med exempel: i vilken form utredningarna ska presenteras och när de inte behöver ges. En allmän förteckning över nödvändiga förutredningar finns på sida 5 i anvisningen. Alla förutredningar behövs dock inte alltid. Förutredningar som enbart gäller undergångar, placeringar i befintliga rörledningar samt montering av luftledningar anges på sidorna 6 och 7 i anvisningen. Det lönar sig att också använda sig av Checklistan över förutredningar.

Förutredningar

 • Innersläntens lutning och bredd
 • Befintliga kablar samt övriga ledningar, rör och konstruktioner under jord
 • Grundvattenskydd
 • Kända förbättringsprojekt för vägar
 • Bergspartier och bergiga områden som anges på en geomorfologisk karta
 • Jordtäckets tjocklek längs rutten bl.a. vid bergspartier
 • Stora stenar (ø över 1 m) och steniga partier
 • Utrustningar på och specialkonstruktioner i landsvägen (broar, rörbroar, trummor m.m.; hur de har fästs, kringgående m.m.)
 • Användning av varningsnät (endast eljordkablar) och eventuella skydd

Kartan över grundvattenskydd och en sammanställning av regional information om kommande vägprojekt för de flesta NTM-centralerna finns på webbplatsen (se Beakta vid planering av kabelsträckningar: grundvattenskydd och vägprojekt) där alla sökande själva kan hitta nödvändiga uppgifter. Om det på en förplanerad sträckning finns ett grundvattenskydd eller ett vägprojekt ska man ta reda på skyddets eller planens inverkan på sträckningen, via registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen eller hos kontaktpersonen för projektet.

Information om befintliga kablar och ledningar på vägområden kan fås från Trafik- och kommunikationsministeriet TRAFICOMs Nätinformationspunkt, nätbolagen, kommunerna och riksomfattande ledningsinformationstjänster samt i fråga om väghållarens anordningar den lokala NTM-centralen. Försvarsmaktens kabelvisningar beställs från Johtotieto Oy.

Efter en utredning av förutsättningarna kallar kunden vid behov samman en försyn där man går igenom placeringsförslaget med en representant för den lokala NTM-centralen. Vid en syn i terrängen kontrolleras huruvida ledningarna, kablarna eller rören kan placeras som planerat. Efter försynen gör kunden/låter kunden göra en slutgiltig plan.

Arbetet ska inledas inom två år efter tillståndsbeslutets datum och färdigställas inom tre år efter det nämda datumet. Annars ska man ansöka om tillstånd på nytt innan arbetena inleds.

Ansökan om undantagstillstånd och anslutningsansökan för transformatorstationer

Skyddområdet för en landsväg sträcker sig vanligen 20 meter från mittlinjen av regional- och förbindelsevägens körbana. På riks- och stamvägar skyddområdet sträcker sig vanligen 30 meter från körbanans mittlinje. På motorvägar och motortrafikleder skyddområdet sträcker sig vanligen 50 meter från den närmaste körbanans mittlinje. Byggnader eller andra anläggningaar får inte finnas på ett skyddområde (lagen om tarfiksystem och landsvägär 44-48 §). NTM-centralen kan av särskilda skäl bevilja undantag från förbjud, om den bedömar att konstruktionen inte äventyrar trafiksäkerheten eller orsaker störningar för vägunderhållet. Byggning inom skyddområdet måste alltid motiveras.

Ett undantagstillstånd för placering av en transformatorstation på landsvägens skyddsområde kan man söka antingen separat eller i samband med en ansökan om placeringstillstånd. Då ska man med ansökan lämna in alla de bilagor som respektive tillståndstyp kräver. Eventuella undantagstillstånd handläggs separat i samband med ansökan om placeringstillstånd. Vid behov bör man ansöka separat ett tillstånd för en anslutning som ska byggas för transformatorstationen eller en ändring av en befintlig anslutnings användningsändamål. Separata avgifter debiteras för undantagstillstånd och anslutningstillstånd.

Bilagor till ansökan

Bifoga följande till ansökan:

 • Kartor över infarten i skalan ca 1:200 000 och 1:50 000
 • Planen om placering av en ledning/kabel/ett rör på vägområdet eller i närheten av det (projekteringskartor t.ex. 1:5 000 och över planerade områden 1:2 000)
 • Trafikdirigeringsplan under arbetet
 • Arbetsplaner och metoder för specialobjekt (expertgodkända planer för brofästen, uppgifter om grundvattenskydd, pålningar, trummor m.m. längs sträckningen)
 • Tvärsnittsbilder på under-/övergångar
 • Promemoria över en eventuell försyn
 • Fotografier av särskilda punkter

Vänligen beakta de bilagors filstorlek och eventuella komprimeringsformat som lämnas in elektroniskt. Till exempel mycket stora PDF-kartor på många nivåer ska undvikas. Genom att radera för tillståndshandläggningen irrelevanta kartnivåer förblir filstorleken rimlig. Komprimering av filer till Zip-format är ett bra alternativ. Filer som komprimerats till RAR-format kan inte behandlas.  Det är bäst att lämna in stora mängder filer via sökandes egen molntjänst.

Vi rekommenderar användning av det elektroniska ansökningsformuläret för det påskyndar handläggningen av ansökan. Den maximala storleken av bilagefilerna är 50 MB. Den sökande får en automatisk bekräftelse om inkomna elektroniska formulär till den e-postadress som han eller hon angett. Om du inte får ett bekräftelsemeddelande med en kommunikationskod vänligen kontakta Trafikens kundservicecentral. Kommunikationskoden består av åtta siffror (formen 100XXXXX).

Elektroniskt ansökningsformulär (på finska)

Alternativt kan du lämna in ansökan per e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi (meddelandets högsta tillåtna storlek är 10 MB) eller per post till NTM-centralen i Birkaland, Lednings- och kabeltillstånd, PB 297, 33101 Tammerfors. Fysiska bilagor som är större än A3 ska lämnas in i tre exemplar.

Kontakt

Om du stöter på problem, ta kontakt med Trafikens kundservice.

trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi

0295 020 601 må–fr kl. 9–16 (lna/mta)

Mer information till anhängiga ansökningar kan skickas till adressen johdot@ely-keskus.fi (högst 10 MB/e-postmeddelande). Observera att det inte är möjligt att komplettera anmälningar i efterhand. Ange åtminstone nätinnehavaren, vägnumren och kommunen i ämnesfältet. Om du känner till ansökans diarienummer ska du använda det. Även begäran om ändringar i sträckningar och andra begäran kring befintliga avtal ska skickas till den nämnda e-postadressen. Förfrågningar ska inte skickas till tillståndshandläggarnas personliga e-postadresser för det kan göra att behandlingen av ärendet fördröjs om handläggaren till exempel har semester eller annars är frånvarande.

Avgifter

Tillstånd enligt 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar att utföra arbeten på vägområdet samt placera kommunikations- och elledningar, naturgasledningar eller fjärrvärmerör på vägområdet.

Maksutaulukko ruotsiksi

För en smidig handläggning av ansökningar är det viktigt att en ansökan omfattar ett självständigt arbetsobjekt eller en sträcka på högst 50 000 meter av det och/eller högst 100 undergångs- eller övergångsställen. Vid behov delar NTM-centralen ansökan in i flera delar.

För ett beslut om undantagstillstånd för byggande inom ett skydds- och frisiktsområde som fattas i samband med placeringstillståndsansökan tas ut 400 €/tillståndsbeslut (en transformatorstation/beslut). För ett anslutningstillstånd för idkande av näring tas ut en avgift på 400 €. För negativa beslut tas en avgift på 50 € ut för handläggningen.

Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer: 1372/2018

Föreskrifter och anvisningar som ska tillämpas vid placeringstillståndsförfarandet

Trafikverkets föreskrift (LIVI/44/06.04.01/2018) ställer villkor kring placering av ledningar och konstruktioner:

Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägområde 12.8.2018

Trafikverkets anvisning LIVI/529/06.02.00/2016 ersätter de punkter och avtalsmodeller i följande anvisningar som gäller avtalsförfarande

 • Naturgasledningar och landsvägar 17.12.2009
 • Fjärrvärmeledningar och landsvägar 21.12.2005

Till övriga delar fortsätter de ovan nämnda anvisningarna att gälla.

Uppdaterad lagstiftning: Lag om trafiksystem och landsvägar (finlex.fi)

REGIONAL INFORMATION

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är tillståndspliktig. Tillståndsbeslutet omfattar ett tillstånd enligt 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar att utföra arbeten på vägområde, ett eventuellt tillstånd att sänka hastighetsbegränsningen under arbetena och ett tillstånd att placera ledningar och kablar samt tillhörande anordningar på vägområdet. I vissa fall kan man göra en anmälan om placering av el- och telekablar enligt 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. Anvisningarna kring anmälningsförfarandet finns samlade på sidan Anmälningsförfarande. Tillståndsansökningar och anmälningar handläggs centraliserat vid NTM-centralen i Birkaland.

Om placering av vägbelysningskablar på ett vägområde avtalas med NTM-centralens regionala vägbelysnings- eller elansvarige. I samband med att en belysningsplan behandlas kan man också komma överens om placeringen av en matarkabel till en stolpcentral. Placeringstillståndet för enbart matarkabeln beviljas av NTM-centralen i Birkaland (Centraliserade tillståndstjänster).

Behandlingstid

16.12.2019

För närvarande är behandlingstiden för vanliga ansökningar cirka tre veckor. Nya el- och teleanslutningar samt ansökningar som till exempel endast omfattar under- eller övergångsställen behandlas snabbare, för närvarande inom cirka två veckor.

Aktuellt

13.11.2019 Förändringar angående bredden av skyddområdena på landsvägar

 Om det inte nämns någonting i vägregistret om bredden av vägens skyddsområde, är bredden som följande:

 • På motorvägar och motortrafikleder skyddsområdet sträcker sig 50 meter från den närmaste körbanans mittlinje.
 • På riks- och stamvägar skyddsområdet sträcker sig 30 meter från körbanans mittlinje.
 • På regionala och förbindelsevägar skyddsområdet sträcker sig 20 meter från körbanans mittlinje.

8.3.2019 Checklista över förutredningar blir obligatorisk bilaga 

Checklistan över förutredningar är en obligatorisk bilaga till ansökningar om placeringstillstånd för och anmälningar om alla ledningar och kablar (el, tele, fjärrvärme, naturgas och vatten/avlopp) från den 1 januari 2019. Med hjälp av listan försöker man minska antalet begäran om kompletterande upplysningar och på så sätt påskynda handläggningen av ansökningar och minska antalet anmälningar som leder till ett negativt tillståndsbeslut. Om du fyller i listan behöver du inte lämna in alla förutredningsbilagor som beaktas i planeringen.

I fråga om ansökningar om placeringstillstånd kan du på eget initiativ skicka in kompletterande information som saknas i ansökan till johdot@ely-keskus.fi. Ange åtminstone diarienumret eller nätinnehavaren, vägnumret och kommunen i ämnesfältet. Anmälningar kan inte kompletteras i efterhand.

Checklista över förutredningar, ifyllningsbart PDF-formulär (1,09 MB, pdf)

Checklista över förutredningar (42 kB, xlsx)

Ansökning om placeringstillstånd

Ta reda på förutsättningarna för beviljande av placeringstillstånd och fyll i ansökningsformuläret omsorgsfullt. De gällande anvisningarna och föreskrifterna anges längst ned på sidan.

I anvisningen angående förutredningar i planeringsskedet presenteras punkterna nedan med exempel: i vilken form utredningarna ska presenteras och när de inte behöver ges. En allmän förteckning över nödvändiga förutredningar finns på sida 5 i anvisningen. Alla förutredningar behövs dock inte alltid. Förutredningar som enbart gäller undergångar, placeringar i befintliga rörledningar samt montering av luftledningar anges på sidorna 6 och 7 i anvisningen. Det lönar sig att också använda sig av Checklistan över förutredningar.

Förutredningar

 • Innersläntens lutning och bredd
 • Befintliga kablar samt övriga ledningar, rör och konstruktioner under jord
 • Grundvattenskydd
 • Kända förbättringsprojekt för vägar
 • Bergspartier och bergiga områden som anges på en geomorfologisk karta
 • Jordtäckets tjocklek längs rutten bl.a. vid bergspartier
 • Stora stenar (ø över 1 m) och steniga partier
 • Utrustningar på och specialkonstruktioner i landsvägen (broar, rörbroar, trummor m.m.; hur de har fästs, kringgående m.m.)
 • Användning av varningsnät (endast eljordkablar) och eventuella skydd

Kartan över grundvattenskydd och en sammanställning av regional information om kommande vägprojekt för de flesta NTM-centralerna finns på webbplatsen (se Beakta vid planering av kabelsträckningar: grundvattenskydd och vägprojekt) där alla sökande själva kan hitta nödvändiga uppgifter. Om det på en förplanerad sträckning finns ett grundvattenskydd eller ett vägprojekt ska man ta reda på skyddets eller planens inverkan på sträckningen, via registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen eller hos kontaktpersonen för projektet.

Information om befintliga kablar och ledningar på vägområden kan fås från Trafik- och kommunikationsministeriet TRAFICOMs Nätinformationspunkt, nätbolagen, kommunerna och riksomfattande ledningsinformationstjänster samt i fråga om väghållarens anordningar den lokala NTM-centralen. Försvarsmaktens kabelvisningar beställs från Johtotieto Oy.

Efter en utredning av förutsättningarna kallar kunden vid behov samman en försyn där man går igenom placeringsförslaget med en representant för den lokala NTM-centralen. Vid en syn i terrängen kontrolleras huruvida ledningarna, kablarna eller rören kan placeras som planerat. Efter försynen gör kunden/låter kunden göra en slutgiltig plan.

Arbetet ska inledas inom två år efter tillståndsbeslutets datum och färdigställas inom tre år efter det nämda datumet. Annars ska man ansöka om tillstånd på nytt innan arbetena inleds.

Ansökan om undantagstillstånd och anslutningsansökan för transformatorstationer

Skyddområdet för en landsväg sträcker sig vanligen 20 meter från mittlinjen av regional- och förbindelsevägens körbana. På riks- och stamvägar skyddområdet sträcker sig vanligen 30 meter från körbanans mittlinje. På motorvägar och motortrafikleder skyddområdet sträcker sig vanligen 50 meter från den närmaste körbanans mittlinje. Byggnader eller andra anläggningaar får inte finnas på ett skyddområde (lagen om tarfiksystem och landsvägär 44-48 §). NTM-centralen kan av särskilda skäl bevilja undantag från förbjud, om den bedömar att konstruktionen inte äventyrar trafiksäkerheten eller orsaker störningar för vägunderhållet. Byggning inom skyddområdet måste alltid motiveras.

Ett undantagstillstånd för placering av en transformatorstation på landsvägens skyddsområde kan man söka antingen separat eller i samband med en ansökan om placeringstillstånd. Då ska man med ansökan lämna in alla de bilagor som respektive tillståndstyp kräver. Eventuella undantagstillstånd handläggs separat i samband med ansökan om placeringstillstånd. Vid behov bör man ansöka separat ett tillstånd för en anslutning som ska byggas för transformatorstationen eller en ändring av en befintlig anslutnings användningsändamål. Separata avgifter debiteras för undantagstillstånd och anslutningstillstånd.

Bilagor till ansökan

Bifoga följande till ansökan:

 • Kartor över infarten i skalan ca 1:200 000 och 1:50 000
 • Planen om placering av en ledning/kabel/ett rör på vägområdet eller i närheten av det (projekteringskartor t.ex. 1:5 000 och över planerade områden 1:2 000)
 • Trafikdirigeringsplan under arbetet
 • Arbetsplaner och metoder för specialobjekt (expertgodkända planer för brofästen, uppgifter om grundvattenskydd, pålningar, trummor m.m. längs sträckningen)
 • Tvärsnittsbilder på under-/övergångar
 • Promemoria över en eventuell försyn
 • Fotografier av särskilda punkter

Vänligen beakta de bilagors filstorlek och eventuella komprimeringsformat som lämnas in elektroniskt. Till exempel mycket stora PDF-kartor på många nivåer ska undvikas. Genom att radera för tillståndshandläggningen irrelevanta kartnivåer förblir filstorleken rimlig. Komprimering av filer till Zip-format är ett bra alternativ. Filer som komprimerats till RAR-format kan inte behandlas.  Det är bäst att lämna in stora mängder filer via sökandes egen molntjänst.

Vi rekommenderar användning av det elektroniska ansökningsformuläret för det påskyndar handläggningen av ansökan. Den maximala storleken av bilagefilerna är 50 MB. Den sökande får en automatisk bekräftelse om inkomna elektroniska formulär till den e-postadress som han eller hon angett. Om du inte får ett bekräftelsemeddelande med en kommunikationskod vänligen kontakta Trafikens kundservicecentral. Kommunikationskoden består av åtta siffror (formen 100XXXXX).

Elektroniskt ansökningsformulär (på finska)

Alternativt kan du lämna in ansökan per e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi (meddelandets högsta tillåtna storlek är 10 MB) eller per post till NTM-centralen i Birkaland, Lednings- och kabeltillstånd, PB 297, 33101 Tammerfors. Fysiska bilagor som är större än A3 ska lämnas in i tre exemplar.

Kontakt

Om du stöter på problem, ta kontakt med Trafikens kundservice.

trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi

0295 020 601 må–fr kl. 9–16 (lna/mta)

Mer information till anhängiga ansökningar kan skickas till adressen johdot@ely-keskus.fi (högst 10 MB/e-postmeddelande). Observera att det inte är möjligt att komplettera anmälningar i efterhand. Ange åtminstone nätinnehavaren, vägnumren och kommunen i ämnesfältet. Om du känner till ansökans diarienummer ska du använda det. Även begäran om ändringar i sträckningar och andra begäran kring befintliga avtal ska skickas till den nämnda e-postadressen. Förfrågningar ska inte skickas till tillståndshandläggarnas personliga e-postadresser för det kan göra att behandlingen av ärendet fördröjs om handläggaren till exempel har semester eller annars är frånvarande.

Avgifter

Tillstånd enligt 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar att utföra arbeten på vägområdet samt placera kommunikations- och elledningar, naturgasledningar eller fjärrvärmerör på vägområdet.

Maksutaulukko ruotsiksi

För en smidig handläggning av ansökningar är det viktigt att en ansökan omfattar ett självständigt arbetsobjekt eller en sträcka på högst 50 000 meter av det och/eller högst 100 undergångs- eller övergångsställen. Vid behov delar NTM-centralen ansökan in i flera delar.

För ett beslut om undantagstillstånd för byggande inom ett skydds- och frisiktsområde som fattas i samband med placeringstillståndsansökan tas ut 400 €/tillståndsbeslut (en transformatorstation/beslut). För ett anslutningstillstånd för idkande av näring tas ut en avgift på 400 €. För negativa beslut tas en avgift på 50 € ut för handläggningen.

Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer: 1372/2018

Föreskrifter och anvisningar som ska tillämpas vid placeringstillståndsförfarandet

Trafikverkets föreskrift (LIVI/44/06.04.01/2018) ställer villkor kring placering av ledningar och konstruktioner:

Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägområde 12.8.2018

Trafikverkets anvisning LIVI/529/06.02.00/2016 ersätter de punkter och avtalsmodeller i följande anvisningar som gäller avtalsförfarande

 • Naturgasledningar och landsvägar 17.12.2009
 • Fjärrvärmeledningar och landsvägar 21.12.2005

Till övriga delar fortsätter de ovan nämnda anvisningarna att gälla.

Uppdaterad lagstiftning: Lag om trafiksystem och landsvägar (finlex.fi)


Uppdaterad