Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata vajerfärjeförbindelser och  transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.

Illustrationsbild
Photo: Jarmo Vehkakoski

 

Skärgårdens tungtransportservice 2018

NTM-centralen i Egentliga Finland utnyttjar avtalsoptionen 2018 för skärgårdens tungtransporter. Saariston Merikuljetus Ab Meripojat och Skärgårdens Sjötransport Ab sköter tungtransporterna under avtalsperioden 1 april - 20 december 2018. Förhandsbeställningar kan ses på den finskspråkiga sidan Raskaskuljetukset, högra spalten Genvägar. Kunden spelar en viktig roll med tanke på att säkerställa smidigheten i de logistiska transportarrangemangen. Vänligen se till att du beställer din transporttjänst senast 2 veckor på förhand och att du håller fast vid de beställda tiderna. Fartygets position kan ses i realtid på www.marinetraffic.com.

Kundfeedback

Både i landsvägs- och förbindelsefartygstrafik ansvarar rederierna för en bra service och godkändbara förfaringssätt. Operatörerna skall se till att trafiken löper smidigt, iakttaga både trafik- och arbetssäkerhet, miljöaspekter samt kundernas sakligt bemötande. För en smidig behandling av ditt ärende, ber vi att du skickar din feedback direkt till rederiet i fråga. Kontaktuppgifter enligt rutterna finns på rederiernas webbsidor, se Tidtabellerna och rutterna.

Frakttransporter på förbindelsefartygen

Staten bör försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter erforderlig trafik- och transportservice (Lag om främjande av skärgårdens utveckling 26.6.1981/1494). För att sköta sina förpliktelser befraktar NTM-centralen i Egentliga Finland förbindelsefartyg. Fartygens kapacitet varierar på grund av efterfrågan på olika rutter. 

Frakt transporteras på basis av fartygets lastkapacitet och lastrum. Närmare information om fartygens mått och lyftkranens kapacitet finns på rederiernas webbsidor som man hittar från webbbsidan Tidtabellerna och rutterna.

De som inte enligt skärgårdslagen är fast bosatta i skärgården vägleds att köpa sina transporter på den privata marknaden.

Transportvillkor

  • All frakt skall beställas från fartyget på förhand
  • Enheter som skall lyftas med kran måste vara märkta med mottagarens namn samt holme
  • På grund av säkerhetsrisker omfattar förbindelsefartygsservicen inte sjösättning eller lyft av båt ur sjön
  • Med frakten skall vara en fraktsedel som skall framställas till fartygets befälhavare eller besättning. Av fraktsedeln måste framgå fraktens mottagare och avsändare samt kontaktsuppgifter.  På grund av säkerhetsskäl  mottas inte frakt om fraktsedeln fattas. 
  • Om transport av farligt gods (bl.a. gasflaskor och bensin) måste man skilt komma överens med fartygets besättning
  • Fordon (borträknat fyrhjulingar och traktorer) transporteras till holmar utan vägar endast om det finns rum på fartyget
     
     

 

 

 

 

Uppdaterad