Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.

 

Från regionerna

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus hallinnoi myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Asiakaspalvelu säilyy kuitenkin alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.                                                                                                                      

Linkkejä rakennerahastot.fi -sivuille:

Lisää tietoa Pohjois-Karjalan alueen EAKR- ja ESR –rakennerahastoasioista löytyy rakennerahastot.fi  -Itä-Suomen osiosta oikealta palstalta.


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.