› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.
 

Strukturfondsprogrammet har fem verksamhetslinjer

Det strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterade områden vilkas syfte är att stöda i synnerhet sysselsättningen samt små och medelstora företags konkurrenskraft. Det övergripande temat är främjande av koldioxidsnål ekonomi. Strukturfondsprogrammet verkställer målen i Europa 2020 -strategin.

De prioriterade områdena är:

1.  Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)
2.  Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)
3.  Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF)
4.  Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)
5.  Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)
 

Förvaltningen av strukturfondsprojekten har centraliserats till fyra NTM-centraler

Ansökningar för strukturfondsprojekt behandlas och projekt- och utbetalningsbeslut fattas i fyra NTM‑centraler som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

I varje storområde, d.v.s. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland, finns en NTM‑central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet. Dessa är

  • i Norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (Uleåborg),
  • i Östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (S:t Michel),
  • i Västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (Jyväskylä) och
  • i Södra Finland NTM-centralen i Tavastland (Lahtis).

Strukturfondsexperter har placerats ut i NTM-centralerna så att sökanden fortfarande betjänas i sin egen regions NTM-central, men i datasystemet skickas ansökan till storområdets NTM-central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

logo: Hävkraft från EU 2014-2020

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Kainuu

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Hakija saa edelleen hakemukseensa liittyvää palvelua oman alueensa ELY-keskuksesta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Kainuun maakuntaohjelman tavoitteita.

Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyvistä hankehauista ilmoitetaan erikseen rakennerahastot.fi -sivustolla.

Hakumenettely ja hakemusten käsittely

Hakuajoista tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla sekä rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla.

Rahoitusta haetaan sähköisesti joko EURA2014 -järjestelmässä tai yritystukien sähköisen asioinnin kautta hanketyypistä ja rahoituksen lähteestä riippuen. Yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) sähköisessä hakujärjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Yritystuissa tukitasot ovat enintään 15–50 % riippuen hankkeen sisällöstä ja yrityksen koosta.

Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan haun päättymisen jälkeen valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) siinä maakunnassa, jossa hanketta toteutetaan.

Lisätietoja ESR- ja EAKR-rahoituksesta (ympäristöhankkeet) Kainuussa:

Rahoitusasiantuntija Annukka Koskelo p. 0295 023 691 (Verna Mustonen virkavapaalla 14.4.2021 asti)

Lisätietoja EAKR-yritysrahoituksesta Kainuussa:

Yritysasiantuntija Sanna Karjalainen, p. 0295 023 548
Yritysasiantuntija Jarmo Jokinen, p. 0295 023 544
Yritysasiantuntija Eija Tabell-Jokelainen, p. 0295 023 546
Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, p. 0295 023 568

Käyntiosoite: Kalliokatu 4, Kajaani

Rahoitusyksikön päällikkö:
Eija Virtasalo, p. 0295 037 150

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.rakennerahastot.fi -> Pohjois-Suomi


Uppdaterad