› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.
 

Strukturfondsprogrammet har fem verksamhetslinjer

Det strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterade områden vilkas syfte är att stöda i synnerhet sysselsättningen samt små och medelstora företags konkurrenskraft. Det övergripande temat är främjande av koldioxidsnål ekonomi. Strukturfondsprogrammet verkställer målen i Europa 2020 -strategin.

De prioriterade områdena är:

1.  Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)
2.  Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)
3.  Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF)
4.  Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)
5.  Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)
 

Förvaltningen av strukturfondsprojekten har centraliserats till fyra NTM-centraler

Ansökningar för strukturfondsprojekt behandlas och projekt- och utbetalningsbeslut fattas i fyra NTM‑centraler som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

I varje storområde, d.v.s. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland, finns en NTM‑central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet. Dessa är

  • i Norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (Uleåborg),
  • i Östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (S:t Michel),
  • i Västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (Jyväskylä) och
  • i Södra Finland NTM-centralen i Tavastland (Lahtis).

Strukturfondsexperter har placerats ut i NTM-centralerna så att sökanden fortfarande betjänas i sin egen regions NTM-central, men i datasystemet skickas ansökan till storområdets NTM-central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

logo: Hävkraft från EU 2014-2020

 

Från regionerna

Kestävää kasvua ja työtä

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Kehittämisen painopisteet - Satakunta

Länsi-Suomen alueen asiantuntijoiden yhteystiedot

ESR-haku 16.6.2020 - 1.10.2020

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Tämä haku on viimeinen vakiintuneen aikataulun mukainen alueellinen ESR-haku Länsi-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020. Rahoitustilanteen mukaan tämän haun jälkeen Länsi-Suomen alueella mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahstot.fi -sivustolla.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Tähän hakuun on mahdollista jättää hankehakemuksia, joilla edistetään covid-19 -epidemian Suomen työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä toipumista. Hankehakemuksia laadittaessa on otettava huomioon tämän hakuohjeen kohdassa 4 esitetyt mahdolliset maakun-takohtaiset rajoitukset sekä maakunnalliset painotukset. Lisäksi hankehakemusten valmistelussa on otettava huomioon covid-19 -epidemian aiheuttamien poikkeusolojen perusteella valtion lisä-talousarvioiden kautta mahdollisesti tuleva kansallinen rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulu-tuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.

Lisätietoa hausta löytyy hakuohjeesta.

 

Uppdaterad