› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020

logo: Europeiska unionen

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj 2014. All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi.
 

Strukturfondsprogrammet har fem verksamhetslinjer

Det strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterade områden vilkas syfte är att stöda i synnerhet sysselsättningen samt små och medelstora företags konkurrenskraft. Det övergripande temat är främjande av koldioxidsnål ekonomi. Strukturfondsprogrammet verkställer målen i Europa 2020 -strategin.

De prioriterade områdena är:

1.  Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)
2.  Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)
3.  Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF)
4.  Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)
5.  Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)
 

Förvaltningen av strukturfondsprojekten har centraliserats till fyra NTM-centraler

Ansökningar för strukturfondsprojekt behandlas och projekt- och utbetalningsbeslut fattas i fyra NTM‑centraler som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

I varje storområde, d.v.s. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland, finns en NTM‑central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet. Dessa är

  • i Norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (Uleåborg),
  • i Östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (S:t Michel),
  • i Västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (Jyväskylä) och
  • i Södra Finland NTM-centralen i Tavastland (Lahtis).

Strukturfondsexperter har placerats ut i NTM-centralerna så att sökanden fortfarande betjänas i sin egen regions NTM-central, men i datasystemet skickas ansökan till storområdets NTM-central som specialiserar sig på strukturfondsverksamhet.

logo: Hävkraft från EU 2014-2020

 

Från regionerna

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen toimialueella  rakennerahastojen ESR- ja EAKR sekä yritystukien hallinnointia hoitaa Keski-Suomen ELY-keskus  (RR ELY-keskus). Rahoituksen asiantuntijat palvelevat Seinäjoen toimipisteessä.

Etelä-Pohjanmaata koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Länsi-Suomen alueosiosta.

Ohjelmakauden ensimmäinen ESR haku on päättynyt 3.9.2014. Seuraava hakukierros alkaa joulukuussa 2014 ja päättyy helmikuun puolessa välissä 2015.

Yhteystiedot (rakennerahastot.fi)

Länsi-Suomen ESR- ja EAKR -haku 17.12.2014 - 16.2.2015

Pirkanmaan liitossa ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä EAKR- ja ESR -rahoitusta.

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä tuottavat uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.