Finansiering

NTM-centralen kan också delta i finansieringen av ett företags utvecklingsprojekt.  Finansieringen beviljas alltid enligt prövning och beroende på finansieringsform finns det olika förutsättningar som den som får finansiering och projektet ska uppfylla. Mer information om riktlinjer för finansiering, huruvida projektet lämpar sig för finansieringen och ansökan om stöd fås av NTM-centralens experter.

Små och medelstora företag kan ansöka om finansiering för utveckling av sin företagsverksamhet hos sin regionala NTM-central. Understödet för utvecklande av företag beviljas alltid enligt prövning och separat för varje projekt utifrån en utvärdering av företaget och projektet. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då projektet bedöms ha en betydande inverkan på företagets

 • tillväxt
 • teknologi
 • internationalisering
 • produktivitet eller
 • affärskompetens.

Ett villkor för att understöd ska kunna beviljas är att företaget uppskattas ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet och att understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet. Understöd för utvecklande av företag ska sökas innan projektet inleds från den NTM-central i vars verksamhetsområde projektet genomförs.

NTM-centralens experter ger företagen råd i beredningen och utvecklingen av projekt i olika skeden av företagets livscykel samt bereder finansieringsbesluten. Mer information om Business Finland finansiering och tjänster finns på Business Finland webbplats. Små och medelstora företag kan undersöka finansieringsmöjligheterna för sin idé genom att beskriva idén i korthet.

Handbok om företagsstöd

Handboken om företagsstöd är arbets- och näringsministeriets anvisning för verkställande av lagen och statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet.

Regional information

Rahoitus - Etelä-Pohjanmaa

Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille

Tukijärjestelmä perustuu sekä kansallisen rahoituksen suuntaviivoihin, että Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelman painotuksiin. Hankkeisiin kanavoituu sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Yrityksen kehittämisavustusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville uusille kehittyviä toimialoja edustaville pk-yrityksille sellaisiin hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

 • käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
 • innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
 • kasvuun tai kansainvälistymiseen;
 • tuottavuuteen tai
 • energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Rahoituslinjauksissa on esitetty tarkemmin minkälaisiin yrityshankkeisiin rahoitusta voidaan Etelä-Pohjanmaalla myöntää.

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoihin:

Tukien haku ja asiointi tapahtuu yritystukien sähköisen asioinnin kautta yrityksen KATSO -tunnisteella.

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukea voi hakea jatkuvasti. Tukihakemukset arvioidaan ja ratkaistaan valintajaksoittain, jotka vuonna 2020 päättyvät tammi-, huhti-, heinä- ja syyskuun lopussa. Vuosi 2021 tulee olemaan EU-kausien vaihtumisesta johtuen siirtymävuosi, jonka hauista ilmoitamme myöhemmin.

ELY-keskuksissa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit, joiden perusteella yritystukihakemus pisteytetään ja valitaan.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien maaseuturahaston yritystukien linjaukset Etelä-Pohjanmaalla:

Maaseudun yritystukimuodot

Esite: monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla (ruokavirasto.fi)

Perustamistuki

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- ja neuvontapalveluita. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella. Perustamistukea voi saada enintään 35 000 € ja se maksetaan 2–3 erässä.

Esite: Perustamistuki, sparraa yrityksesi huippukuntoon maaseutuohjelman tuella (ruokavirasto.fi)

Investointituki

Investointitukea voi hakea uusien koneiden hankintaan, rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin tai patentteihin. Erityisestä syystä voidaan tukea myös rakennusten hankintaa. Tukea voi saada 20–35 % kustannuksista. Ennen investoinnin toteuttamista tukea voi hakea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada 40–50 %.

Investoinnin toteuttavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Ota yhteyttä maaseudun yritystukien asiantuntijoihin!

Maaseudun yritystukien asiantuntijat:

 • Reijo Kivimäki 0295 027 570
 • Juha Koski 0295 027 574

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad