Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

Innehållet på webbsidan:

Insändning av understödsansökningarna

Instruktionerna gäller alla understöd som har beskrivits på denna webbsida med undantag av ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter.

Ansökan om understöd för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

  • Ansökningstiden för 2020 års statsunderstöd har gått ut. Ansökningar som mottagits utanför ansökningstiden kan beaktas ifall det finns tillräckligt med anslag.

Understöd kan beviljas för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden. Understödet kan beviljas åt kommuner.

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet

  • Ansökningstiden för 2020 års statsunderstöd har gått ut. Ansökningar som mottagits utanför ansökningstiden kan beaktas ifall det finns tillräckligt med anslag.

Anslaget för vård av byggnadsarvet får användas till understöd till privata ägare och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet, för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning.

Ansökan om understöd för miljövård i skärgården

  • Ansökningstiden för 2020 års statsunderstöd har gått ut. Ansökningar som mottagits utanför ansökningstiden kan beaktas ifall det finns tillräckligt med anslag.

Stödet för skärgårdens miljövård baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) där det bestäms att det åt en skärgårdskommun eller en medlem i en dylik kommun kan beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild. Bidrag kan beviljas för åtgärder av nämnda slag också åt en förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården.

Skärgårdens miljövårdsbidrag har under årens lopp beviljats åt projekt som bland annat har vårdat skärgårdsängarna och andra traditionella landskap, gjort fågel- och naturkartläggningar samt rustat upp byggnader och strukturer som är viktiga för skärgårdslandskapen, så som båthus och bodar. Stödmottagare har varit skärgårdsinvånare samt lokala naturskydds- och miljöföreningar.

Ansökan om understöd för miljövård i fjällområden

  • Ansökningstiden för 2020 års statsunderstöd har gått ut. Ansökningar som mottagits utanför ansökningstiden kan beaktas ifall det finns tillräckligt med anslag.
  • Anvisning (pdf)  
  • Rekommenderat ansökningssätt: Elektronisk ärendenhantering (Regionalförvaltningens e-tjänst)
  • Sekundärt ansökningssätt: Blankett för utskrift (doc,ely90l1)

Understöd för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd

Ansökan om understöd för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder

Ansökan om understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt

  • Ansökningstiden för 2020 års statsunderstöd har gått ut. Ansökningar som mottagits utanför ansökningstiden kan beaktas ifall det finns tillräckligt med anslag.

Projekt som understöds ska vara nationellt eller regionalt betydande försöks- eller utvecklingsprojekt.

Ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter

NTM-centralerna kan bevilja ersättning för skador som genom naturskyddslagen fridlysta arter har orsakat, bland annat lantbruks-, fiskodlings- och djurskador, skador på byggnader och trädbeståndsskador. Läs mera:

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

Uppdaterad

ta kontakt

Genvägar

Allmänna ärendeblanketter

På andra webbplatser

Miljöministeriet

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito
ylitarkastaja Henrik Wager,
0295 021 473

Saariston ympäristönhoito
ylitarkastaja Henrik Wager,
0295 021 473

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
geologi Esko Nylander,
0295 021 437

Vesien ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen
erikoistutkija Pasi Lempinen,
0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset
erikoistutkija Pasi Lempinen,
0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset
johtava kalatalousasiantuntija
Mikko Koivurinta, 0295 021 080