Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö

Aktuellt

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

Innehåll:

Ansökan om understöd för avloppsvattenrådgivning i glesbygden

Avloppsvattenrådgivning i glesbygden måste följa rådgivnings allmän plan.

Ansökan om understöd för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden samt projekt för grundvattenskydd som i vattenvårdsplaner anses vara nödvändiga

Understöd för utarbetande av skyddsplander för grundvattenområden är ämnad för kommuner. För att beviljas understöd till projekt för grundvattenskydd som i vattenvårdsplaner anses vara nödvändiga ska sökanden i allmänhet vara till exempel en registrerad förening, kommun eller samkommun.

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet

Understöd beviljas för byggnadens privata ägare och sammanslutningar som främjar vård av byggnadsarvet, för objekt som här till en byggd kulturmiljö som är värdefull på riksnivå eller landskapsnivå eller objekt som här till ett värdefultt landskapsområde.

Ansökan om understöd för miljövård i skärgården

Stödet för skärgårdens miljövård baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) där det bestäms att det åt en skärgårdskommun eller en medlem i en dylik kommun kan beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild. Bidrag kan beviljas för åtgärder av nämnda slag också åt en förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården.

Skärgårdens miljövårdsbidrag har under årens lopp beviljats åt projekt som bland annat har vårdat skärgårdsängarna och andra traditionella landskap, gjort fågel- och naturkartläggningar samt rustat upp byggnader och strukturer som är viktiga för skärgårdslandskapen, så som båthus och bodar. Stödmottagare har varit skärgårdsinvånare samt lokala naturskydds- och miljöföreningar.

Ansökan om understöd för miljövård i fjällområden

Ansökan om understöd för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder

Ansökan om understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt

Projekt som understöds ska vara nationellt eller regionalt betydande försöks- eller utvecklingsprojekt

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito

  • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

  • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

  • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

  • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

  • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080