Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö 

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården och avfallshantering i fjällområden. Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland efter prövning bidrag för nationellt betydande projekt för  en hållbar utveckling och miljöfostran. NTM-centralerna beviljar också understöd för vattentjänster.

Med finansiering från EU finansieras också några miljöprojekt. Mera uppgifter om EU-finansiering finns på de regionala NTM-centralernas webbsidor:

Statsbidrag som beviljas efter prövning

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag för

Dessutom beviljar NTM-centralen in Lappland bidrag för:

  • verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finlands ansvarsområde för miljö och naturresurser bidrag för nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, vård av kulturmiljöer och annan miljöfostran och -upplysning. Obs. Mellersta Finlands NTM-central behandlar ansökningar från hela landet som gäller detta bidrag. Sökanden behöver alltså inte vara från Mellersta Finland. Läs mera:

Ansökningstid och ansökningsblanketter

Understöden utlyses årligen på hösten. Ansökningstiden för understöd för 2016 har gick ut.

Blanketter som fylls i via webbläsaren

En del av blanketterna är tillfälligt ur bruk. Använd i stället blanketter för utskrift för dessa.

Blanketter för utskrift (andrahandsalternativ)

Understöd för vattentjänster

Vatten- och avloppsunderstöd kan beviljas en ägare eller innehavare av en bebyggd fastighet om fastigheten används för permanent boende eller för näringsverksamhet som ur vattentjänstsynpunkt kan jämställas med det.

Det rekommenderas att ansökan görs på följande blankett:

Blanketten ska fyllas i punkt för punkt och en behörig plan skickas med som bilaga. Ansökan skickas till den NTM-central på vars område projektet ska genomföras. Det finns ingen fastställd tid för att lämna in ansökan, men den ska lämnas in innan arbetet inleds. Vill man ha mera information om projektet överhuvudtaget kan beviljas understöd eller om hur man gör ansökan, lönar det sig att ta kontakt med kundservicen för miljöfrågor, speciellt om sökanden är ny.

Statsbidrag till vattentjänstverk, sammanslutningar som grundats för vattentjänster eller kommuner

På de understöd som beviljas med anslag ur statsbudgeten för 2016 tillämpas lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder. År 2016 riktas stödet framför allt till utvidgning av vattentjänstverkens avloppsnät och reningsverk i glesbygden.

Ansökningstiden för understöd för 2016 har gick ut.

Blanketter

Utbetalning

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt

Genvägar