Servicenivå

Behöriga myndigheter ska planera tjänsterna i första hand som regionala eller lokala helheter och sträva efter att förena alla persontransporter.

I planeringen ska marknadsbaserade tjänster för kundernas mobilitetsbehov och tjänster som upphandlats offentligt anpassas till varandra. Myndigheterna ska vid planeringen av mobilitetstjänster höra områdets leverantörer av persontrafiktjänster samt samarbeta med övriga myndigheter och kommuner.

REGIONAL INFORMATION

Kollektivtrafikens servicenivå - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågor i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Syftet med NTM-centralen i Södra Österbottens servicenivåbestämning är att uttrycka hurdana kollektivtrafiktjänster man vill erbjuda i området och i vilken riktning myndigheten strävar efter att utveckla kollektivtrafiktjänsterna i regionen.

Den fastställda servicenivån för kollektivtrafiken skapar en grund för att ordna trafiken, för planeringen, finansieringen och genomföringen. Servicenivåbestämningarna kan också utnyttjas i planeringen av markanvändningen i kommunerna och landskapen.

En målinriktad servicenivå för kollektivtrafiken under åren 2019-2022 har definierats för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Utgångspunkten för planeringen var invånarnas behov av att färdas och den tillgängliga finansieringsramen. Arbetet gjordes tillsammans med regionens kommuner och landskapsförbund. Enligt planen föreslås att servicenivån förbättras på förbindelserna med störst efterfrågan i stadsregionerna och mellan städerna. Avsikten är att utveckla kollektivtrafikens attraktivitet och via detta öka användningen av kollektivtrafiken i synnerhet för arbetsresor.

I synnerhet studerandena på andra stadiet samt andra studerande och skolelever är den viktigaste användargruppen med tanke på kollektivtrafiken i den egna regionen. Avsikten är att avsevärt förbättra kollektivtrafiktjänsterna för denna grupp. Verkställande av förslaget till servicenivå förutsätter en höjning av finansieringsnivån.


Uppdaterad