› Tillbaka till den grafiska version

Servicenivå och avtal

Skärgårdstrafiken är livsviktig för de fastbosatta i skärgården och för skärgårdens näringsliv. I synnerhet under menföre och vintertid samt vid svåra väderförhållanden under öppet vatten utgör skärgårdstrafiken den enda trafikförbindelsen mellan skärgården och fastlandet.

Läs mer Minimera

Servicenivå

Man har inte fattat ett officiellt beslut om servicenivå för förbindelsefartygstrafiken. Den nuvarande servicenivån baserar sig på Kommunikationsministeriets klassificering enligt vilken förbindelsefartygsrutterna placeras i fyra olika klasser, Kommunikationsministeriets publikationer 9/2009; Servicenivån i skärgårdstrafiken och konkurrensutsöttning av trafiken. Servicenivån i landsvägstrafiken har stabiliserats och den baserar sig på anvisningen som Vägförvaltnigens ledningsgrupp har godkänt år 2004.


Konkurrensutsättning

Vid upphandling av skärgårdstarfiken tillämpas avtal om helhetsservice. Inom helhetsservice fastställer beställaren (NTM-centralen) servicenivån och operatören skaffar fartyg och ansvarar för trafikservicen inklusive tidtabeller och information.

En liten del av förbindelsefartygstrafiken sköts med hjälp av understöd som baserar sig på Statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken (1373/2009 och 371/2001).  Med skärgårdstrafik avses i denna förordning sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

 


Avtalen och understöd

Läs mer (på finska)
 

Uppdaterad