Skyltar och reklam

Aktuellt

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Informationsmärken för serviceanläggningar fick nya skyltar för bränsledistribution (bensin eller etanol, trycksatt naturgas, el och väte). Även längdskidåkningscenter har i fortsättningen ett eget märke. Uppdateringen av anvisningen för märken för serviceanläggningar gällande användningen av märkena pågår ännu. Ansökningsblanketterna ändras så att de motsvarar den nya vägtrafiklagen så snart som möjligt. Man kan söka nya märken enligt vägtrafiklagen på de nuvarande ansökningsblanketterna genom att i fältet för fri text i ansökan skriva in uppgifter om de märken som söks.

Dessutom kommer ett nytt trafikmärke tillfälligt informationsmärke med vilket man kan märka ut de objekt där man inte kan använda tillfälliga anmälningar. Ett avgiftsbelagt tillstånd ska sökas för användning av ett tillfälligt informationsmärke.

Informationsmärken och adresskyltar på svart botten

Tillstånd ska ansökas hos NTM-centralen för skyltar i vägområdet. Till serviceanläggningar som betjänar vägtrafikanter, vägvisas med informationsmärken med brun eller blå bottenfärg. Till de viktigaste ämbetsverken och inrättningarna samt industri- och affärsverken i tätorter ges vägvisning med adressvägvisare på svart botten.

 Reklam vid landsvägar

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska en anmälan göras till NTM-centralen och ett jakande beslut erhållas ifall reklamen placeras utanför detaljplanerat område. 

Skyltar med vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang eller ett samhälleligt, politiskt eller annat ideellt evenemang kan placeras i vägområdet utan anmälan eller tillståndsförfarande, men man ska följa kapitel 3 i Traficoms föreskrift.

I byggnaden eller i dess närhet kan man utanför detaljplanerat område göra reklam för den verksamhet som utövas på anläggningen genom att följa kapitel 4 i föreskriften given av Transport- och kommunikationsverket.

Utlåtanden om hörande av granne

Om man vill sätta upp en reklam inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, bör man begära ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen bedömer reklamkonstruktionens placering och reklamens utseende med tanke på trafiksäkerheten och ger i egenskap av granne ett utlåtande om ärendet enligt markanvändnings- och bygglagen.

Skicka begäran om utlåtande till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Till begäran om utlåtande ska alltid bifogas

  • ett utdrag ur detaljplanen, planbeteckningar och - bestämmelser
  • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
  • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning).

REGIONAL INFORMATION

Skyltar och reklam

Aktuellt

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Informationsmärken för serviceanläggningar fick nya skyltar för bränsledistribution (bensin eller etanol, trycksatt naturgas, el och väte). Även längdskidåkningscenter har i fortsättningen ett eget märke. Uppdateringen av anvisningen för märken för serviceanläggningar gällande användningen av märkena pågår ännu. Ansökningsblanketterna ändras så att de motsvarar den nya vägtrafiklagen så snart som möjligt. Man kan söka nya märken enligt vägtrafiklagen på de nuvarande ansökningsblanketterna genom att i fältet för fri text i ansökan skriva in uppgifter om de märken som söks.

Dessutom kommer ett nytt trafikmärke tillfälligt informationsmärke med vilket man kan märka ut de objekt där man inte kan använda tillfälliga anmälningar. Ett avgiftsbelagt tillstånd ska sökas för användning av ett tillfälligt informationsmärke.

Informationsmärken och adresskyltar på svart botten

Tillstånd ska ansökas hos NTM-centralen för skyltar i vägområdet. Till serviceanläggningar som betjänar vägtrafikanter, vägvisas med informationsmärken med brun eller blå bottenfärg. Till de viktigaste ämbetsverken och inrättningarna samt industri- och affärsverken i tätorter ges vägvisning med adressvägvisare på svart botten.

 Reklam vid landsvägar

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska en anmälan göras till NTM-centralen och ett jakande beslut erhållas ifall reklamen placeras utanför detaljplanerat område. 

Skyltar med vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang eller ett samhälleligt, politiskt eller annat ideellt evenemang kan placeras i vägområdet utan anmälan eller tillståndsförfarande, men man ska följa kapitel 3 i Traficoms föreskrift.

I byggnaden eller i dess närhet kan man utanför detaljplanerat område göra reklam för den verksamhet som utövas på anläggningen genom att följa kapitel 4 i föreskriften given av Transport- och kommunikationsverket.

Utlåtanden om hörande av granne

Om man vill sätta upp en reklam inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, bör man begära ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen bedömer reklamkonstruktionens placering och reklamens utseende med tanke på trafiksäkerheten och ger i egenskap av granne ett utlåtande om ärendet enligt markanvändnings- och bygglagen.

Skicka begäran om utlåtande till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Till begäran om utlåtande ska alltid bifogas

  • ett utdrag ur detaljplanen, planbeteckningar och - bestämmelser
  • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
  • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning).

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).