Skyltar och reklam

Aktuellt:

Transport- och kommunikationsverket har uppdaterad föreskriften OM reklam och annonsering invid landsvägar. Den nya föresikten träder i kraft 7.11.2019.

 

Skyltar för serviceanläggningar är trafikmärken förenliga med vägtrafikförordningen. De placeras på landsvägars vägområden och man behöver alltid ett tillstånd från NTM-centralen. Om det redan finns  skyltar med tillstånd till en serviceanläggning, men man vill ändra skyltarna, ska tillståndshavaren ansöka om ett nytt tillstånd. För gatunät beviljas tillstånden för placering av skyltar för serviceanläggningar av kommunen och för privata vägar av vägens ägare.

Lagstiftningen om reklam invid vägar ändrades den 15 augusti 2016. I frågan om placering av mer långvarig reklam övergick man till ett anmälningsförfarande. Anmälan görs med ett elektroniskt anmälningsformulär till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland. Efter anmälan fattas ett avgiftsbelagt beslut inom 30 dagar efter att anmälan lämnats in.  Man får inte sätta upp en reklamkonstruktion invid en landsväg innan man har fått beslut som tillåter detta.

Anmälningsskyldigheten gäller inte tillfälliga annonser eller reklamer om verksamhet som idkas eller om produkter som säljs i en byggnad eller i dess närhet. Med tillfälliga annonser avses anslag om ett kortvarigt evenemang. 

Trafikverkets föreskrift preciserar villkoren för reklam och annonser invid landsvägar, bland annat vad gäller placering och utseende. Föreskriften gäller på de landsvägar som Trafikverket förvaltar. Även då det är frågan om tillfälliga annonser och annonsering om verksamhet som sker på platsen bör Trafikverkets föreskrift efterföljas.

 Reklamaffischer och annonser avsedda för vägtrafikanter invid en landsväg ska utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen.

Om man vill sätta upp en reklam inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, bör man begära ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen bedömer reklamkonstruktionens placering och reklamens utseende med tanke på trafiksäkerheten och ger i egenskap av granne ett utlåtande om ärendet enligt markanvändnings- och bygglagen.

Skicka begäran om utlåtande till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Till begäran om utlåtande ska alltid bifogas

  • ett utdrag ur detaljplanen, planbeteckningar och - bestämmelser
  • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
  • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning).

REGIONAL INFORMATION

Skyltar och reklam

Aktuellt:

Transport- och kommunikationsverket har uppdaterad föreskriften OM reklam och annonsering invid landsvägar. Den nya föresikten träder i kraft 7.11.2019.

 

Skyltar för serviceanläggningar är trafikmärken förenliga med vägtrafikförordningen. De placeras på landsvägars vägområden och man behöver alltid ett tillstånd från NTM-centralen. Om det redan finns  skyltar med tillstånd till en serviceanläggning, men man vill ändra skyltarna, ska tillståndshavaren ansöka om ett nytt tillstånd. För gatunät beviljas tillstånden för placering av skyltar för serviceanläggningar av kommunen och för privata vägar av vägens ägare.

Lagstiftningen om reklam invid vägar ändrades den 15 augusti 2016. I frågan om placering av mer långvarig reklam övergick man till ett anmälningsförfarande. Anmälan görs med ett elektroniskt anmälningsformulär till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland. Efter anmälan fattas ett avgiftsbelagt beslut inom 30 dagar efter att anmälan lämnats in.  Man får inte sätta upp en reklamkonstruktion invid en landsväg innan man har fått beslut som tillåter detta.

Anmälningsskyldigheten gäller inte tillfälliga annonser eller reklamer om verksamhet som idkas eller om produkter som säljs i en byggnad eller i dess närhet. Med tillfälliga annonser avses anslag om ett kortvarigt evenemang. 

Trafikverkets föreskrift preciserar villkoren för reklam och annonser invid landsvägar, bland annat vad gäller placering och utseende. Föreskriften gäller på de landsvägar som Trafikverket förvaltar. Även då det är frågan om tillfälliga annonser och annonsering om verksamhet som sker på platsen bör Trafikverkets föreskrift efterföljas.

 Reklamaffischer och annonser avsedda för vägtrafikanter invid en landsväg ska utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen.

Om man vill sätta upp en reklam inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, bör man begära ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen bedömer reklamkonstruktionens placering och reklamens utseende med tanke på trafiksäkerheten och ger i egenskap av granne ett utlåtande om ärendet enligt markanvändnings- och bygglagen.

Skicka begäran om utlåtande till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Till begäran om utlåtande ska alltid bifogas

  • ett utdrag ur detaljplanen, planbeteckningar och - bestämmelser
  • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
  • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning).

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).