Skoltarnas rättigheter på statens mark- och vattenområden

En skolt som bor inom skoltområdet har enligt 9 § i skoltlagen rätt att på statens mark- och vattenområden inom detta område utan särskild ersättning:

Med skogsförvaltningsmyndigheternas tillstånd

  • enligt anvisningar från bestämda ställen få

 byggnadsvirke, ved och annat husbehovsvirke

 grus och fyllningsjord för byggnads- och annat husbehov

  • hålla ren-, jakt- och fiskestugor, fiskkällare och lagerbyggnader

hållandet av byggnad bör anses motiverat med hänsyn till skoltens och hans familjs utkomst eller idkandet av naturnäring. Myndighetsenheten vid Forststyrelsen begär ett utlåtande i ärendet från Lapplands NTM-central.

  • iståndsätta åker, äng och betesmark.

 

Utan särskilt tillstånd

  • för eget vedbehov begagna lågor och torra träd i statens skogar, dock inte träd som duger till byggnadsvirke
  • hålla båthamn och platser för torkning av fiskeredskap
  • beta boskap samt för den insamla hö, löv, starr och sjöfräken
  •  bedriva fiske på statens vattenområden.
Uppdaterad