Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakning

IllustrationsbildNTM-centralerna har som uppgift att administrera uppgifter som berör ansökning, utbetalning och övervakning av jordbrukarstöd, samt att trygga säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket.

En förutsättning för beviljande och utbetalning av EU-stöd är tillräcklig tillsyn över medelsanvändningen.

NTM-centralernas kontaktuppgifter

Regional information

Maatilojen tuotannon ohjaus, viljelijätuet ja valvonta - Etelä-Savo

Ympäristösopimukset

Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpitein tuetaan maatalouden monimuotoisuuden kehittymistä ja maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä.

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitosopimus

Etelä-Savon maaseudun maisema on monimuotoinen peltoineen, hakoineen, järvineen ja metsineen. Hoitosopimuksilla edistetään luonnon monimuotoisuutta. Alueelle ominainen kotieläintuotanto mahdollistaa laiduntamisen sopimuksen yhtenä hoitomuotona. Sopimukselle soveltuvia alueita ovat perinnebiotoopit, luonnonlaitumet sekä luontoarvoiltaan monimuotoiset ja maisemaltaan merkittävät pellon ja metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reuna-alueet sekä peltojen metsäsaarekkeet. Sopimusalueet ovat aina pellon ulkopuolisia alueita. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä tai yhdistys. Tuki haetaan lomakkeella 273.

Kosteikon hoitosopimus

Kosteikot ovat tärkeitä hoitokeinoja järvisen alueen vesiensuojelussa. Sopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoidettavasta maa-alasta tai hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä, yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Tuki haetaan lomakkeella 262.

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimus

Korvausta voi saada alkuperäisrotuisista eläimistä, jotka ovat viljelijän hallinnassa. Eläimet on oltava puhdasrotuisia ja eläimiä on käytettävä rodun lisäämiseen. Tuki haetaan lomakkeella 218.

Luomutuotanto

ELY-keskuksen tavoitteena on pitkään ollut lisätä luonnonmukaista tuotantoa sekä laajentaa ja monipuolistaa lähituotteiden tarjontaa asiakkaiden tarpeiksi. Luonnonmukaisessa tuotannossa oleva pinta-ala on jatkuvasti noussut ja vuonna 2020 luomutuotannossa oleva ala on yli 18 % koko alueen viljelyssä olevasta peltoalasta. Luonnonmukaisen tuotannon korvausta voi hakea kasvi- tai eläintilalle sekä avomaan vihannesten viljelylle. Luomusitoumus haetaan lomakkeella 215.

Luonnonmukaisen tuotannon tarkkailujärjestelmää hallinoidaan myös ELY-keskuksessa.


Uppdaterad

På andra webbplatser

Regionala länkar