› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Läs mer Minimera

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. 1.	Ditt företag har förutsättningaratt bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. 2.	Din företagsverksamhet är yrkesmässig och utövas som huvudsyssla. Ditt företag ger dig i din egenskap av företagare eller åtminstone en arbetstagare huvudsaklig utkomst. 3.	Stödet är av stor betydelse för både ditt företag och den ort där företaget finns.  4.	När de företag som beviljas finansiering väljs ut beaktas bland annat konkurrensförutsättningarna inom branschen, marknadsområdets storlek och affärsidéns nyhetsvärde. 5.	Ditt företag finns på landsbygden. Sammanlagt 95 % av Finland består av landsbygd.  6.	Du kan ansöka om finansiering för investeringar som behövs för att inleda företagsverksamhet eller förstora ditt företag. 7.	Investeringsstöd kan beviljas företag som växer och utvecklas samt gårdar som inleder företagsverksamhet utanför jordbruket. 8.	Du kan förhandsplanera genomförandet av en investering genom att låta utföra en genomförbarhetsstudie. 9.	Du kan få nyetableringsstöd för sakkunnig- och rådgivningstjänster när du grundar ditt första företag eller moderniserar din affärsverksamhet i stor omfattning, till exempel byter till en ny bransch. Du kan också få stöd för försök där du planerar, testar och utvecklar nya produkter och tjänster. 10.	Du kan utveckla din företagsverksamhet tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer.

Från regionerna

Finansiering av landsbygdsföretag - Österbotten och Mellersta Österbotten

Hur landsbygdens företagsstöd inriktas i Österbotten och Mellersta Österbotten styrs förutom av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland också av Österbottens NTM-centrals regionala landsbygdsstrategi och verksamhetsplan.

Stöd söks elektroniskt

Stöd söks i huvudsak elektroniskt via Hyrrä-tjänsten. I Hyrrä-tjänsten är det lätt att göra ansökan, följa behandlingen av ärendet och kontrollera uppgifterna i ansökan. För att logga in i tjänsten behövs en Katso-kod. Mera information om hur man använder Katso finns på adressen www.yritys.tunnistus.fi. En företagare som håller på att inleda företagsverksamhet kan lämna in ansökan utan Katso-kod. NTM-centralen och aktionsgrupperna ger kunderna råd i hur man ansöker om stöd.

Stöd kan sökas kontinuerligt

Projekt- och företagsstöd kan sökas kontinuerligt, men beslut på stödansökningarna fattas periodvis. Projekten väljs ut i ett öppet urvalsförfarande med hjälp av riksomfattande, åtgärdsspecifika urvalskriterier.

Stöd kan beviljas

  • små företag (under 50 anställda) som finns i områden med landsbygdskaraktär
  • jordbruksföretag (gårdsbruk) som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet än jordbruk
  • företag som sysselsätter färre än 250 personer och bedriver första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter också utanför landsbygdsområdena.

Landsbygdsprogrammets företagsfinansiering ska i första hand riktas till företag som ligger på landsbygdsområden. Företag på de centrala tätortsområdena i städerna Vasa och Karleby beviljas inte företagsfinansiering från landsbygdsprogrammet.

Investeringsstöd

Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd, bland annat för att förvärva eller bygga produktionslokaler och anskaffa nya maskiner. Investeringen ska vara av väsentlig betydelse för grundande av företaget eller för företagets tillväxt eller utveckling. För att en investering ska kunna stödas krävs en betydande förändring i företagets verksamhet. Stödnivåerna varierar 20–35 % beroende på bransch och stödområde. Den totala kostnaden ska uppgå till åtminstone 10 000 euro.

Genomförbarhetsstudie i samband med investering

Om du planerar en investering, kan du få stöd för att utreda förutsättningarna för den. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Resultatet av studien kan vara att det inte är vettigt att göra investeringen.

För en genomförbarhetsstudie som kostar mer än 3750 euro kan till första gradens förädlingsföretag beviljas ett stöd på 40 % av de godkända kostnaderna. Till andra företag kan som de minimis-stöd beviljas 50 % av de godkända kostnaderna för en genomförbarhetsstudie som kostar mer än 3000 euro.

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder företagsverksamhet. Du kan söka stöd t.ex. för att köpa rådgivning om affärsverksamhet eller för att genomföra produktutvecklingsprojekt eller pilotstudier som gäller produktionen, för att utarbeta en marknadsföringsplan eller utreda exportmöjligheterna.

Ett redan verksamt företag kan ansöka om nyetableringsstöd för att starta affärsverksamhet som är ny i förhållande till företagets nuvarande verksamhet. Åtgärderna ska rikta sig mot t.ex. en ny verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny produkt eller service. Nyetableringsstöd kan också sökas för innovativa försök.

Det viktigaste är att en genomförbar affärsplan görs upp. Du kan ansöka om nyetableringsstöd när din affärsplan är färdig. Som underlag kan du använda affärsplansmallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som du laddar ned i webbtjänsten FöretagsFinland. Samma webbtjänst innehåller dessutom rikligt med fakta som är bra att känna till när man vill grunda ett nytt företag.

I nyetableringsstöd kan beviljas 5 000–35 000 euro. Stödet betalas i två eller tre poster. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.

Ytterligare upplysningar om finansieringen för landsbygdsföretag fås av våra experter. Det är bra att vara i kontakt med dem innan ansökan om företagsstöd lämnas in.

 

Vasa  
   
Ansökan om företagsstöd och stödbeslut         Beslut om betalning av stöd
Matias Smeds tfn 0295 028 620 Pia Häggblom 0295 028 565
Peter Björkmark 0295 028 541
Maj-Len Vestergård (Leader)
tfn 0295 028 560
  Anna Öman 050 3962664
Karleby  
   
Ansökan om företagsstöd och stödbeslut Beslut om betalning av stöd
Heikki Rautio tfn 0295 028 612 Elina Mattsson tfn 0295 028 659
Anna-Maija Herlevi (Leader)
tfn 0295 028 560
 
   
E-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi  
   

 


Uppdaterad