› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Läs mer Minimera

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. 1.	Ditt företag har förutsättningaratt bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. 2.	Din företagsverksamhet är yrkesmässig och utövas som huvudsyssla. Ditt företag ger dig i din egenskap av företagare eller åtminstone en arbetstagare huvudsaklig utkomst. 3.	Stödet är av stor betydelse för både ditt företag och den ort där företaget finns.  4.	När de företag som beviljas finansiering väljs ut beaktas bland annat konkurrensförutsättningarna inom branschen, marknadsområdets storlek och affärsidéns nyhetsvärde. 5.	Ditt företag finns på landsbygden. Sammanlagt 95 % av Finland består av landsbygd.  6.	Du kan ansöka om finansiering för investeringar som behövs för att inleda företagsverksamhet eller förstora ditt företag. 7.	Investeringsstöd kan beviljas företag som växer och utvecklas samt gårdar som inleder företagsverksamhet utanför jordbruket. 8.	Du kan förhandsplanera genomförandet av en investering genom att låta utföra en genomförbarhetsstudie. 9.	Du kan få nyetableringsstöd för sakkunnig- och rådgivningstjänster när du grundar ditt första företag eller moderniserar din affärsverksamhet i stor omfattning, till exempel byter till en ny bransch. Du kan också få stöd för försök där du planerar, testar och utvecklar nya produkter och tjänster. 10.	Du kan utveckla din företagsverksamhet tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer.

Från regionerna

Maaseudun yritysrahoitus - Etelä-Savo

Yritystukia voidaan hakea Etelä-Savossa maaseutuohjelmasta koko maakunnan alueella paitsi Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustoissa (ks. karttaliitteet).

Yritystuissa on jatkuva haku, mutta hakemuksiin tehdään päätökset kahden kuukauden valintajakson jälkeen. Hankkeiden valintaperusteet pisteytyksineen löytyvät maaseutu.fi -sivuilta. Hankkeiden toteutus voidaan aloittaa yrityksen omalla vastuulla ELY-keskuksissa tehtävän hakemuksen vireilletulotarkastuksen jälkeen. Hakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan asiakkaalle.

Investointituen ja perustamistuen vaikuttavuutta seurataan työpaikojen määrän lisääntymisen ja yritysten liikevaihdon kasvun osalta. Seurantakriteereinä on myös rahoitettavien yritysten sijainti erityyppisillä maaseutualueilla.

Etelä-Savon ELY-keskus on julkaissut 10 faktaa yritystuesta tiedotteen, jossa on kerrottu keskeisimpiä edellytyksiä yritystukien hakemiselle. Laajemmin maaseutuohjelman mukaisten yritystukien ohjeita ja säädöksiä löytyy Maaseutuviraston sivuilta www.mavi.fi.

Maaseutualuerajaukset:


Uppdaterad