Ansökan om understöd för att främja vattenkontroll inom jord- och skogsbruket

De prövningsbaserade understöden för projekt i anslutning till främjande av vattenkontroll inom jord- och skogsbruket kan sökas under hösten 2020. Finansieringen används under åren 2021–2022.

Den nya bidragsformen grundar sig på statsminister Marins regeringsprogram, i vilket identifieras behovet av att utveckla livsmedelssystemet och hållbar användning av skogarna såväl ur lönsamhets- som ur klimat- och miljösynpunkt. Till stöd för verkställandet av regeringsprogrammet publicerade jord- och skogsbruksministeriet i maj 2020 riktlinjer för utvecklig av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket. I riktlinjerna bestäms målen för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket samt viktiga vattenhushållningsåtgärder, med vilka man kan lösa de utmaningar som förändringar i verksamhetsmiljön och klimat- och vattenförhållandena för med sig.

Ansökningsförfarandet ordnas i samband med att närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) understöd för åtgärder inom vatten- och havsvården samt vattendrags-, vattenhushållnings- och fiskerihushållning blir lediga att sökas i höst.

Verksamhet som understöds

Målet med understödet är att främja hållbar vattenkontroll i jord- och skogsbruksområden, stöda planering och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå och att minska belastningen på vattendragen. Projekten som understöds bör förstärka jord- och skogsbrukets anpassning till föränderliga väderleks- och vattenförhållanden samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för vattenhushållning på gårdsbruken med beaktande av klimatets och miljöns tolerans.

Understöd kan beviljas för:

  • Projekt, som utgör goda regionala eller lokala exempel, som så väl som möjligt främjar målen för vattenkontroll såsom planering och/eller genomföring på avrinningsområdesnivå, minskning av vattendragsbelastningen, anpassning till föränderliga vattenförhållanden såsom översvämningar och långvarig torka.
  • Projekt, som främjar ibruktagande av naturliga och mångsidiga vattenhanteringsmetoder.
  • Projekt, i vilka utvecklas metoder som tar hänsyn till miljö- och klimatmålen samt markens förmåga att binda kol som en del av hållbar vattenhushållning i myrmarksskogar och på torvfält.
  • Projekt, i vilka utvecklas och genom pilotprojekt skapas ny och innovativ praxis, verksamhetsmodeller och lösningar för samarbetet mellan jord- och skogsbrukssektorn kring planering och verkställande av vattenkontroll i syfte att samordna olika mål.

Understödets andel och prövningsgrunder

Understödsbeloppet är prövningsbaserat. Projektkostnaderna bör vara skäliga i förhållande till nyttan som uppnås och understödstagaren bör förmå ansvara för genomföringen av projektet och användningen av understödet.

Understöd beviljas på basis av prövning och bedömning av projektets förväntade genomslagskraft, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Projektet som finansieras bör hålla hög kvalitet och vara genomförbart samt främja tidigare nämnda mål för vattenkontroll inom jord- och skogsbruket.

Prövningsbaserat understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av planering, genomföring och administration av projektet, avgifter som uppbärs för tillstånd i projektet samt för kostnader som uppkommer av att tillståndsförpliktelserna uppfylls. Finansieringen riktas till föreningar, organisationer, sammanslutningar, forskningsanläggningar och offentliga aktörer såsom kommuner. Understöd kan beviljas till ett företag om förutsättningarna för statsunderstöd uppfylls med avsikt på företagets verksamhetsfält. 

Mer information

NTM-centralen i Norra Österbotten

Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen
tfn 0295 038 083
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

NTM-centralen i Södra Österbotten

Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio
tfn 0295 028 025
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativ tjänsteman Ville Keskisarja
tfn 0295 162 390
fornamn.efternamn@mmm.fi

Uppdaterad