Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Illustrationsbild

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Naturvård - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta)

NTM-centralen i Egentliga Finland tryggar den biologiska mångfalden i Egentliga Finland och Satakunta genom att utveckla nätverket av naturskyddsområden samt skydda värdefulla naturtyper och hotade arter. Nätverket av skyddsområden kompletteras särskilt på frivillig basis med hjälp av METSO-programmet. I vårt område finns viktiga kulturbiotoper och genom att sköta om dem ser man till att arterna och naturtyperna bevaras. NTM-centralen påverkar användningen av områdena genom att trygga den biologiska mångfalden och rekreationsanvändningen.

Sydvästra Finland har en mycket rik natur tack vare läget vid kusten och klimatförhållandena. Mångfalden i Skärgårdshavet och Bottenhavet är mycket god sett både till vattennaturen, öarna och kusten. Landskapet i inlandet är varierande: från berghällsområdet i Salo till de flacka områdena i Loimaa-regionen och Kumodalen. Landskapet söder om Kumo älv domineras av åkrar, medan det orörda landskapet i norra Satakunta karaktäriseras av åsar och myrar.

Mer information:


Uppdaterad