Naturvård

NTM-centralerna främjar och övervakar natur- och landskapsvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. Dessutom ser NTM-centralerna också till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändning.

NTM-centralerna planerar i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster skötseln och utnyttjandet av Natura 2000-områdena och sköter naturvården på frivillig basis med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Dessutom deltar NTM-centralerna i projekt där man iståndsätter och vårdar värdefulla traditionslandskap.

NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markärgarna.

Illustrationsbild

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Luonnonsuojelu - Pohjois-Pohjanmaa

Keskeisimmät erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle ominaiset luontoarvot liittyvät maankohoamisrannikkoon, suo- ja metsäluontoon, harjuihin ja virtaaviin vesiin. Näiden ohella muutkin luontotyypit ja eliölajisto sisältävät Pohjois-Pohjanmaalla erityisiä luontoarvoja.

Lisätietoja


Uppdaterad