Trafik - E-tjänster och blanketter

Blanketten kan skickas per e-post , post eller lämnas direkt till den NTM-central som behandlar ärendet.

 

Specialtransport

Förkörsrätt till färjorna

Västra Finland och Norra Österbotten

Trafiktillstånd

Anmälan om arbete som stör trafiken

Installering av ledning eller kabel

El, tele, fjärrvärme, naturgas

Vattenförsörjning

Kollektivtrafik

Linjetrafiktillstånd inom EU

Kollektivtrafiktillstånd/gemenskapstillstånd

Tillstånd för linjebaserad trafik

Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik

Anbud på köptrafik
För regelbunden persontrafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd och vars tjänster kan utnyttjas allmänt.

Palvelusopimusasetusliikenteen seurantailmoitus

Passagerarräkningsblankett

Förslag till ändring av avtal för trafik enligt trafikavtalsförordningen

Trafikanter som har koncessionsavtal i enlighet med kollektivtrafiklagen 36 §, eller trafikeringsavtal för en övergångsperiod enligt 62 § med behörig myndighet, framställer med denna blankett ändringar i avtalet. Framställningen görs till behörig myndighet, som enligt kollektivtrafiklagen 12 § är närings-, trafik- och miljöcentralerna samt 26 städer eller stadsregioner.

Statsunderstöd för kollektivtrafik (suomi.fi)

 Årlig beräkning av intäkter och utgifter för trafik som skall läggas ned (foretagsfinland.fi)

Kommunernas kostnader för köp av trafiktjänster: av kommunen finansierade transporter

Enkäten ger information om transportkostnaderna inom kommunernas olika förvaltningsområden. Enkäten som görs årligen ger information om utvecklingen av kommunernas tjänster och om förändringarnas verkningar t.ex. i utvärderingen av basservicen. I de kostnadsuppgifter som begärs i blanketten ingår mervärdesskatt och för kollektivtrafikens del uppges de som nettokostnader, dvs. de innehåller inte statsunderstöd som betalts av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Undantagstillstånd för landsvägar under menförestid

Ansökan om ersättning för skador som trafikanten råkat ut för

Anslutningstillstånd

Adressvägvisare, informationsmärken och reklam

Ansökan om tillstånd för adressvägvisare

Ansökan om tillstånd för informationsmärke till serviceanläggning

Ansökan om undantagslov för reklam vid vägar

Byggande på skydds- och frisiktsområde

Taxitrafik

Tillstånd

Anmälning av omsättning och antal körda yrkeskilometer vid idkande av taxitrafik

Ett dödsbos rätt att fortsätta trafiken

Avlider innehavaren av ett taxitillstånd får dödsboet fortsätta trafiken under högst 18 månader från dödsdagen, om det inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan till tillståndsmyndigheten för godkännande av en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser.

Godstrafik

Ansökan om förartillstånd

Transportföretaget skall ansöka om förartillstånd för varje förare som är medborgare i tredje land och verkar i sådan godstrafik på väg som omfattas av gemenskapstillstånd. Tillståndet söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen på transportföretagets hemort.

Ansökan om godstrafiktillstånd

Med tillståndspliktig godstrafik avses sådan transport av gods som mot ersättning utförs på väg med motorfordon eller trafiktraktor. De olika tillstånden är tillstånd för inrikestrafik och gemenskapstillstånd, som berättigar till idkande av utrikestrafik.

Tillstånd för arbete på vägområde

Statsbidrag för enskilda vägar

Statsbidrag för förbättring av enskild väg, ansökan

Blanketten används när man ansöker om statsbidrag för att förbättra en enskild väg eller anordningar på den.

Ändring av beslut om statsbidrag för förbättring av enskild väg

Utbetalning av statbidrag för underhåll av enskild väg

Utbetalning av statsbidrag för underhåll av enskild vägs färjsträcka, vinterväg eller bro som nedmonteras

Prestationsbaserad kostnadsberäkning över förbättringsprojekt för enskild väg

Utredning om färjesträckans inkomster och utgifter

Respons och kontakt i väghållnings- och vägtrafiksärenden

Uppdaterad

på andra webbplatser