Anslutningar

Anslutning av privata vägar till landsvägar sker i regel efter tillstånd av väghållningsmyndigheten. I synnerhet trafiksäkerheten på landsvägarna, trafikens smidighet och inverkan på underhållet av vägen är frågor kring väghållning som ska övervägas vid tillståndsförfaranden. Viktiga frågor som behandlas vid tillståndsförfaranden är även den aktuella anslutningens konsekvenser för markanvändningens utveckling. I mån av möjlighet ska man försöka förutse framtida trafik- och anslutningsbehov. Vid behandling av anslutningstillstånd för i synnerhet tätbebyggelse är det klart att markanvändningen framdeles blir mer aktuell även om det inte just nu fanns någon aktuell detaljplan för området. Betydande lösningar kring markanvändningen fattas genom planläggningsförfaranden.

Ett anslutningstillstånd eller en beviljad förbindelse från annanstans än för den ansökta anslutningen från en landsväg via en annan fastighet (servitutsvägförbindelse) är i regel en förutsättning för beviljande av byggnadstillstånd eller avgörande om planeringsbehov.

Anslutningstillstånd behövs för

 • flyttning av anslutning
 • ändring av anslutning (t.ex. förbättring eller utbyggnad)
 • ändring av anslutningens användningsändamål

Anslutningstillståndsförfarandet gäller inte

 • motorvägar
 • motortrafikvägar
        - tillstånden till anslutningar till dessa vägar avgörs i vägplanen.
 • väghållningsmyndigheten utfärdar anvisningar om anläggande av gatuanslutningar enligt detaljplanen.

Förutsättningar för beviljande av anslutningstillstånd

 • Anslutningen är nödvändig för den som använder fastigheten och det går inte att ordna någon annan förbindelse till fastigheten
 • anslutningen ska kunna upptäckas tillräckligt långt bort och de frisiktsområdena vid anslutningen som trafiksäkerheten förutsätter ska uppfylla de fastställda kraven åt båda hållen
        - på en väg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel
          105 m åt båda hållen
        - på en väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel
          200 m åt båda hållen
        - på en väg med en hastighetsbegränsning på 100 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel
          270 m åt båda hållen
 • minimum avstånden mellan anslutningar och maximala tätheten av anslutningar fastställs utifrån vägens funktionella klass, hastighetsnivå och markanvändningsfaktorer

Ansöka om anslutningstillstånd

Fyll i ansökningsblanketten noggrant. Tillståndsbeslutet fattas alltid separat, varför en ansökan görs skilt för varje anslutning.

Bifoga följande till ansökan:

 • kopia av väghållarens (den lokala NTM-centralens) utlåtande om grannmedgivandet ifall man bygger en ny byggnad och fastighetens gräns är vid vägen
 • redovisning av fastighetens byggrätt (detaljplan, planeringsbehovsbeslut eller övrig utredning)
 • karta (1:20 000) där anslutningens plats framgår
 • ett av kommunen fastställt utdrag ur detalj-, general- eller delgeneralplanen eller utkastet till planen
 • utredning om andra möjligheter att ordna vägförbindelse till fastigheten tex servitutsväg
 • planritning eller annan motsvarande plan för fastigheten, där anslutningens exakta läge framgår.Markera anslutningens plats i terrängen.

Ett elektroniskt ansökningsformulär på finska har tagits i bruk. Den svenska versionen blir färdig senare i år. Fördelen med e-tjänsterna är att uppgifterna på formuläret automatiskt överförs till systemet som centraliserade tillståndstjänster använder. Detta påskyndar behandlingen av ansökningar. Klicka på länken åt höger för att komma till det elektroniska ansökningsformuläret (på finska).

Skicka ansökan till Birkalands NTM-central. Det kan göras med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller till adress: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tampere.

I anslutningstillståndet ingår arbetstillstånd och anvisningar för hur anslutningen ska byggas.

Avgifter och handläggningstid

Anslutningstillstånd för en enskild väg eller lantbruksanslutning kostar 200 euro.
Anslutningstillstånd avsett förnäringsidkande kostar 400 euro.
Tillstånd för en plats där en snöskoterled eller ett snöskoterspår korsar vägen kostar 200 euro.
För nekande beslut uppbärs en handläggningsavgift på 50 euro.

Handläggningen av ansökan tar cirka åtta veckor.

Till beslutets giltighetstid kan av grundad anledning, en avgiftsfri förlängning beviljas. Den förlängda giltighetstiden övervägs från fall till fall. Begäran om förlängd giltighetstid bör göras skriftligt under beslutets giltighetstid och inga andra ändringar till beslutet är möjliga. Övriga ändringar behandlas som en ny ansökan.

REGIONAL INFORMATION

Anslutningar

Anslutning av privata vägar till landsvägar sker i regel efter tillstånd av väghållningsmyndigheten. I synnerhet trafiksäkerheten på landsvägarna, trafikens smidighet och inverkan på underhållet av vägen är frågor kring väghållning som ska övervägas vid tillståndsförfaranden. Viktiga frågor som behandlas vid tillståndsförfaranden är även den aktuella anslutningens konsekvenser för markanvändningens utveckling. I mån av möjlighet ska man försöka förutse framtida trafik- och anslutningsbehov. Vid behandling av anslutningstillstånd för i synnerhet tätbebyggelse är det klart att markanvändningen framdeles blir mer aktuell även om det inte just nu fanns någon aktuell detaljplan för området. Betydande lösningar kring markanvändningen fattas genom planläggningsförfaranden.

Ett anslutningstillstånd eller en beviljad förbindelse från annanstans än för den ansökta anslutningen från en landsväg via en annan fastighet (servitutsvägförbindelse) är i regel en förutsättning för beviljande av byggnadstillstånd eller avgörande om planeringsbehov.

Anslutningstillstånd behövs för

 • flyttning av anslutning
 • ändring av anslutning (t.ex. förbättring eller utbyggnad)
 • ändring av anslutningens användningsändamål

Anslutningstillståndsförfarandet gäller inte

 • motorvägar
 • motortrafikvägar
        - tillstånden till anslutningar till dessa vägar avgörs i vägplanen.
 • väghållningsmyndigheten utfärdar anvisningar om anläggande av gatuanslutningar enligt detaljplanen.

Förutsättningar för beviljande av anslutningstillstånd

 • Anslutningen är nödvändig för den som använder fastigheten och det går inte att ordna någon annan förbindelse till fastigheten
 • anslutningen ska kunna upptäckas tillräckligt långt bort och de frisiktsområdena vid anslutningen som trafiksäkerheten förutsätter ska uppfylla de fastställda kraven åt båda hållen
        - på en väg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel
          105 m åt båda hållen
        - på en väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel
          200 m åt båda hållen
        - på en väg med en hastighetsbegränsning på 100 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel
          270 m åt båda hållen
 • minimum avstånden mellan anslutningar och maximala tätheten av anslutningar fastställs utifrån vägens funktionella klass, hastighetsnivå och markanvändningsfaktorer

Ansöka om anslutningstillstånd

Fyll i ansökningsblanketten noggrant. Tillståndsbeslutet fattas alltid separat, varför en ansökan görs skilt för varje anslutning.

Bifoga följande till ansökan:

 • kopia av väghållarens (den lokala NTM-centralens) utlåtande om grannmedgivandet ifall man bygger en ny byggnad och fastighetens gräns är vid vägen
 • redovisning av fastighetens byggrätt (detaljplan, planeringsbehovsbeslut eller övrig utredning)
 • karta (1:20 000) där anslutningens plats framgår
 • ett av kommunen fastställt utdrag ur detalj-, general- eller delgeneralplanen eller utkastet till planen
 • utredning om andra möjligheter att ordna vägförbindelse till fastigheten tex servitutsväg
 • planritning eller annan motsvarande plan för fastigheten, där anslutningens exakta läge framgår.Markera anslutningens plats i terrängen.

Ett elektroniskt ansökningsformulär på finska har tagits i bruk. Den svenska versionen blir färdig senare i år. Fördelen med e-tjänsterna är att uppgifterna på formuläret automatiskt överförs till systemet som centraliserade tillståndstjänster använder. Detta påskyndar behandlingen av ansökningar. Klicka på länken åt höger för att komma till det elektroniska ansökningsformuläret (på finska).

Skicka ansökan till Birkalands NTM-central. Det kan göras med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller till adress: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tampere.

I anslutningstillståndet ingår arbetstillstånd och anvisningar för hur anslutningen ska byggas.

Avgifter och handläggningstid

Anslutningstillstånd för en enskild väg eller lantbruksanslutning kostar 200 euro.
Anslutningstillstånd avsett förnäringsidkande kostar 400 euro.
Tillstånd för en plats där en snöskoterled eller ett snöskoterspår korsar vägen kostar 200 euro.
För nekande beslut uppbärs en handläggningsavgift på 50 euro.

Handläggningen av ansökan tar cirka åtta veckor.

Till beslutets giltighetstid kan av grundad anledning, en avgiftsfri förlängning beviljas. Den förlängda giltighetstiden övervägs från fall till fall. Begäran om förlängd giltighetstid bör göras skriftligt under beslutets giltighetstid och inga andra ändringar till beslutet är möjliga. Övriga ändringar behandlas som en ny ansökan.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).