› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksäkerhet

NTM-centralen främjar trafiksäkerheten både genom samarbete och med väghållningsåtgärder

Vi utför förebyggande trafiksäkerhetsarbete genom att samordna markanvändningen och trafiken.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Dessutom strävar vi efter att minska riskerna för trafikolyckor och lindra konsekvenserna genom att förbättra väg- och trafikmiljön, exempelvis genom att bygga mitträcken och älgstängsel och söka lösningar för att stöda den lätta trafikens ställning. Körhastigheterna regleras med hastighetsbegränsningar och den automatiska trafikövervakningen sköts i samarbete med polisen.

Genom vinterunderhåll av vägarna garanterar vi verksamhetsförutsättningar för näringslivet och möjligheter för allmänheten att tryggt färdas på vägarna också under vintern. Vägtrafikanterna tycker att det är viktigt med ett så jämnt och förutsebart väglag som möjligt. Det här är viktigt både för säkerheten och för att transporterna ska löpa säkert och utan störningar.

NTM-centralerna koordinerar och stöder kommunernas trafiksäkerhetsarbete genom att delta i trafiksäkerhetsgrupper, aktivera kommuner att planera trafiksäkerheten och ordna utbildning.

Ökad trafiksäkerhet i väghållningen

Att trygga säkerheten i trafiken är bland de viktigaste målen i vägnätets dagliga underhåll, som största delen av väghållningens finansiering används till. På vintrarna ser man till trafiksäkerheten genom halkbekämpning och annat vinterunderhåll i rätt tid. Genom vägmarkeringar, röjning för att förbättra sikten samt reparationer av beläggningen tryggas trafiken på hela vägnätet.

Trafikmiljöns säkerhetsproblem löses i första hand genom små kostnadseffektiva åtgärder som genomförs inom ramen för den årligen fastställda finansieringen. Genom prioriteringar strävar man efter att hitta och reparera de farligaste och mest verkningsfulla objekten. Inom förbättringsarbetet betonas tätorter och huvudvägar eftersom åtgärder som riktas till dessa har den största inverkan på trafiksäkerheten.

Säkerheten i tätorterna förbättras genom att hejda körhastigheterna och genomföra små åtgärder för att förbättra trafikmiljön. Barns och skolelevers säkerhet i trafiken förbättras genom att utveckla gång- och cykelförbindelserna samt genom att förbättra övergångsställena på skolvägen. Skyddsvägar som behöver förbättras prioriteras, och de mest effektiva åtgärderna genomförs.

På huvudvägarna är de små, kostnadseffektiva åtgärderna som förbättrar trafiksäkerheten bland annat automatisk hastighetsövervakning, tydliga vägmarkeringar, bygg och reparation av räcken, justering av hastighetsbegränsningarna samt effektiv information om störningar. Nya metoder sökes aktivt genom försök och pilotprojekt.


Säkerhetsvisionen eftersträvas genom samarbete

Visionen om säkerhet i vägtrafiken går ut på att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. En förbättring av trafiksäkerheten hör till NTM-centralernas främsta mål.

I den dagliga trafiken framhävs varje trafikants ansvarsfulla uppförande, till exempel att använda säkerhetsbälte, följa trafikreglerna, ta andra trafikanter i beaktande och välja hållbara färdsätt. Målet med undervisnings- och informationsarbetet är att påverka väganvändarnas trafikbeteende och attityder så att de rör sig på ett hälsosamt, tryggt och ekonomiskt sätt.

Att påverka attityderna är ett pågående arbete, och därför utförs kommunikationen om trafiksäkerheten i samarbete mellan olika aktörer. Målet är att samarbetet för att främja trafiksäkerheten som görs med kommunerna, polisen, Trafikskyddet och näringslivet ska fördjupas ytterligare. Tyngdpunkten är att stöda kommunernas trafiksäkerhetsarbete, i synnerhet den livslånga trafikfostran. De bästa resultaten uppnås genom långsiktig verksamhet för att göra trafiksäkerhetsfrågorna mer synliga och respekterade samt olika åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten mer godtagbara.

Resursbristen inom arbetet med trafikfostran lindras genom lämpligt dimensionerat regionalt samarbete med målet att dela goda erfarenheter. Genom kommunernas och NTM-centralernas gemensamma planer för trygg och hållbar trafik samt uppföljningen av dessa programmeras mindre säkerhetsåtgärder för landsvägs- och gatunätet, till exempel förbättrad säkerhet vid övergångsställen och justering av hastighetsbegränsningar, samt koordineras samarbetet. Som stöd för kommunernas trafiksäkerhetsarbete finns på många ställen s.k. trafiksäkerhetskoordinatorer eller -aktörer. De är oftast konsulter, vars kostnader kommunerna och NTM-centralerna ansvarar för tillsammans.

REGIONAL INFORMATION

Trafiksäkerhet - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för trafiksäkerhetsärenden också i Satakunta.)

I Egentliga Finland och Satakunta är antalet olyckor i proportion till befolknings- och trafikmängderna större än i det övriga landet. Ett av regionens särdrag är det stora antalet tätorter, vilket är krävande med tanke på trafiksäkerheten. I Egentliga Finland och Satakunta sker många avkörningsolyckor på huvudvägarna och mopedolyckor i tätorterna.

All verksamhet siktar till att förbättra trafiksäkerheten och göra trafiken smidigare. På basis av det väljs vilka vägprojekt som ska genomföras. Den knappt tilltagna finansieringen medger dock närmast små insatser för att förbättra trafiksäkerheten.  De är bl.a. arrangemang som förbättrar säkerheten på gång- och cykelbanor och vid anslutningar samt sänkningar av hastighetsbegränsningarna. Till och med de viktigaste åtgärderna för bättre trafiksäkerhet kan bli tvungna att vänta i flera år. Den finansiering som finns tillgänglig för basväghållningen går nästan helt och hållet åt till det nödvändiga dagliga vägunderhållet, såsom snöplogning och halkbekämpning samt vägbeläggning och grundläggande broreparationer. Det dagliga underhållet gör emellertid sitt för att säkerställa trafiksäkerheten. Goda körförhållanden ger trafikanterna möjligheten att följa trafiken på ett övergripande sätt då de inte behöver koncentrera sig på att "hållas på vägen".


Åtgärder för trafiksäkerhet

Vilka åtgärder som ska genomföras väljs utgående från kommunernas trafiksäkerhetsplaner samt medborgarnas åtgärdsförslag. Åtgärderna ordnas enligt prioritet på basis av deras inverkan på trafiksäkerheten.

Årligen får vi ca 200 åtgärdsförslag som efterlyser åtgärder för bättre trafiksäkerhet, såsom t.ex. sänkning av hastighetsbegränsningarna, byggande av farthinder eller övergångsställen.

Vi besvarar alla förslag skriftligen. För varje fall utvärderas förutsättningarna att genomföra förslaget samt åtgärdens inverkan på trafiksäkerheten.

Till stöd för planeringen registrerar vi i våra system all den information som genomförbara initiativ kan ge om trafiksäkerhetsproblem på vårt område. Vi prioriterar de åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten mest.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

REGIONALA LÄNKAR

 

Kehitysehdotukset teiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Palauteväylän kautta:

Palauteväylä (palautevayla.fi)

Henkilövahinko-onnettomuudet

Hirvieläinonnettomuudet

Kouluteiden liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Mopojen paikka liikenteessä

Lisää tietoa liikenneturvallisuudesta

Miten parannamme liikenneturvallisuutta - katso video

Ajonopeudet ja liikenneturvallisuus - katso videoita