› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete avser långsiktigt samarbete mellan olika aktörer med målet att utveckla trafiksystemet. Trafiksystemarbetet kan till exempel utföras i en stadsregion, ett landskap eller över flera landskap. NTM-centralerna deltar aktivt i utvecklingen av trafiksystemet i sin region i samarbete med bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och Trafikverket. Trafiksystemet består av trafikleder för olika färdsätt och därtill hörande strukturer samt person- och godstrafik och därtill hörande tjänster. Ett pågående trafiksystemarbete är en kanal för att genomföra trafikstrategier och trafiksystemplaner. Trafiksystemarbetet har också en nära koppling till markanvändningsplaneringen.

Läs mer Minimera

I trafiksystemplanerna prioriteras trafikens centrala utvecklingsbehov

Utformandet av planer för trafiksystemet är en viktig del av trafiksystemarbetet. Landskapsförbunden ansvarar för att utforma och följa upp trafiksystemplaner, med undantag av Helsingforsregionen, där denna uppgift ligger på HRT:s ansvar. NTM-centralerna planerar och kommer överens med andra instanser om i vilken riktning man vill utveckla trafiksystemet och hur framtida utmaningar och problem ska lösas. Trafiksystemplanen klarlägger trafiksystemets nuläge och fastställer trafiksystemet för framtiden med utvecklingsåtgärder utifrån de riksomfattande och regionala målen.

Trafikmässiga utmaningar i växande stadsregioner

De växande stadsregionernas trafiksystem är en utmaning för trafikplaneringen. I de större stadsregionerna utarbetas egna trafiksystemplaner för att stöda stadsregionens utveckling.

I stadsregionernas trafiksystemplaner spelar hållbara färdsätt en betydande roll. För att lösa stadsregionens trafikmässiga problem vill man öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla. Olika servicelösningar för rörlighet har också en central betydelse då man planerar den närmaste framtidens trafiksystem.

Genom att styra rörligheten strävar man efter att påverka medborgarnas vanor så att de prioriterar hållbara färdsätt. Förutsättningen för att förändra människors färdvanor är att förbättra förhållandena för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik. Den viktigaste faktorn beträffande servicenivån i stadsregionens trafik är även tillgänglighet, men i stadsregionerna avser detta inte färdtiden, utan tillgänglighet med så många olika färdmedel som möjligt.

Trafiksystemet påverkas från flera olika håll

NTM-centralernas trafiksystemarbete omfattar utöver den egentliga trafiksystemplaneringen bland annat:

  • deltagande i planering av markanvändning
  • samarbete kring trafiksäkerhet
  • planering av kollektivtrafik
  • deltagande i processer för bedömning av trafikens miljökonsekvenser
  • utredningar som görs tillsammans med kommunerna och andra instanser
  • sammanställning av data som betjänar planeringen av trafiksystemet

REGIONAL INFORMATION

Liikennejärjestelmätyö - Pirkanmaa

ELY-keskus on tiiviisti mukana maakunnan liikennejärjestelmätyössä yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Koko Pirkanmaan liikennejärjestelmätyötä ohjaava liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2012. Suunnitelma koostuu vuoteen 2040 tähtäävästä liikennejärjestelmävisiosta, kehittämisen pääteemoista ja konkreettisista toimenpiteistä. Pääteemoja on kaksi: Maakunnan ulkoista kilpailukykyä edistävät toimenpiteet ja pirkanmaalaisten arjen sujuvuutta ja turvallisuutta palvelevat toimenpiteet.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa päivitetään parhaillaan  vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden liikkumista ja kuljetusten tarpeita. Päivitystyössä edetään erillisselvitysten kautta, joiden teemoiksi on valittu digitalisaatio, logistiikka, liityntäpysäköinnin kehittäminen ja ilmastonmuutos.

Tampereen kaupunkiseudulla liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu on kytketty vahvasti yhteen. Seudun kolmas kuntien ja valtion toimijoiden välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteiden edistämistä koskeva MAL-aiesopimus kattaa vuodet 2016–2019. Sopimus perustuu kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennesuunnitelmaan. Sopimuksella valtio ja kunnat ohjaavat rahoitusta hankkeisiin, joiden tavoitteena on lisätä kaupunkiseudulla erityisesti kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä. Samalla kunnat satsaavat monipuolisen asuntotuotannon edellytyksiin ja tonttitarjontaan.

Parhaillaan Pirkanmaalla varaudutaan vuosia 2020–2024 koskevaan neljänteen MAL-sopimuskauteen.


Uppdaterad

ta kontakt

  • Trafikens kundservice 0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)
  • trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h