› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikledsverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för gång- och cykeltrafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiserades i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket slogs samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det föregående Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket. Sjö-, järnväg- och landsvägs trafikstyrning, som tidigare sköttes av Trafikverket, har flyttats till specialuppgiftsbolaget Traffic Management Finland Group (TMFG).

 

 

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa liikenteen palvelut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille. Alue on maantieteellisesti laaja ja luonnonolosuhteiltaan vaihteleva. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla, tieverkon kunnossapidolla ja liikenneturvallisuuden edistämistoimilla varmistetaan paitsi elinkeinoelämän tarpeet myös hyvä ja turvallinen asuminen ja eläminen. 

Liikenteen asiakaspalvelu ja tienkäyttäjän linja palvelevat kaikissa liikenteeseen liittyvissä asioissa ja opastavat ELY-keskuksen palveluiden käytössä. 
 

Ajankohtaista

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019 - 2023 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon ja liiken­teen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi suunnitelma sisältää mm. kuluvana vuonna käynnistyvät työkohteet sekä kehittämishankkeiden esittelyn.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

REGIONALA LÄNKAR

OIKOPOLUT