› Tillbaka till den grafiska version

Vägunderhåll

Väghållningens fokus på vägunderhållet

Genom att underhålla vägarna ser vi framför allt till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att man ska kunna färdas säkert på vägarna.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar. Cirka 90 procent av den finansiering som riksdagen årligen beviljar det grundläggande vägunderhållet används till skötsel och underhåll av vägar, som omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, beläggning, reparationer av broar, underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar, vägmärkning samt underhåll av utrustning och apparater, till exempel väderskydd och trafikmärken.

Enligt Trafikledsverkets riktlinjer prioriteras huvudvägarna. Åtgärder på övriga vägar allokeras enligt de lokala förhållandena så att det dagliga färdandet och transporterna säkerställs på alla landsvägar.

Områdesentreprenörer sköter om vägarna

NTM-centralen beställer skötseln av landsvägar och områdena och utrustningen i anslutning till dessa av entreprenörer, som väljs genom konkurrensutsättning. Entreprenaderna utgörs vanligtvis av fem eller sju år långa, omfattande serviceavtal för ett visst geografiskt område. Det finns cirka 80 entreprenadområden i hela landet. NTM-centralen fastställer vilka arbeten som ingår i entreprenaden och kvalitetsnivån för skötseln på basis av Trafikledsverkets verksamhetslinjer och kvalitetskrav. Entreprenörerna genomför arbetena genom metoder de själva väljer, skaffar material och maskiner samt ansvarar för kvaliteten och rapporteringen till NTM-centralen, som övervakar att avtalet genomförs genom möten på arbetsplatsen, stickprovsgranskningar och syner. Genom verksamhetslinjerna säkerställer man att vägar i samma klass sköts på samma nivå i olika delar av landet.

Områdesentreprenaden omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, skötsel av grusvägar, rast- och parkeringsområden, hållplatser och grönområden, lappning av beläggning, resning och underhåll av trafikmärken, slåtter av vägrenar och slyröjning.

Beläggningar och reparationer av broar

Större vägförbättringsåtgärder, till exempel stärkande av vägstommen, uträtning av kurvor, nybeläggning av vägar och upprustning av broar, ingår inte i områdesentreprenaden. Dessa arbeten konkurrensutsätts skilt inom ramen för tillgänglig finansiering. NTM-centralen följer med vägnätets skick och riktar åtgärder till de objekt som är mest brådskande och har störst behov av reparation. Regionala beläggnings- och broreparationsobjekt hittas på NTM-centralens webbplats.

Effektivt underhåll förbättrar trafiksäkerheten

Goda körförhållanden ger trafikanterna möjligheten att följa med den omgivande trafiken i sin helhet då de inte behöver koncentrera sig på att "hållas på vägen". Genom att noggrant välja tid och plats för underhållet kan man dessutom minska kostnaderna. Genom underhållsåtgärder garanterar man en tillräckligt god sikt, som i synnerhet vid anslutningsområden lätt försämras på grund av snön på vintern och på grund av vegetationen på sommaren. Det är särskilt viktigt att trygga sikten på områden där det rör sig barn.

Regional information

Underhåll - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för vägunderhållsärenden också i Satakunta.)

Största delen av väghållningen består av skötsel, underhåll och förbättring av vägarna och mindre vägprojekt. Av finansieringen för basväghållningen läggs ca 90 % på underhållet. Den återstående finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikledning.


Regionala särdrag

Särskilda utmaningar i vägunderhållet jämfört med det övriga landet är kustområdets snabba förändringar i väglaget och problem på grund av lermark, varför underhållet av konstruktionerna är dyrare än genomsnittet. Största delen av vägarna i Egentliga Finland och Satakunta ligger på områden där alven, dvs. jordlagret under matjorden, varierar mellan dåligt bärande lermark och hård berggrund. Det innebär att ojämna sättningar och raskänsliga ställen är vanligare här än i det övriga landet. På västkusten ger det havsnära läget snabba växlingar i väder och väglag. I inlandet råder däremot fastlandsklimat som på vissa områden är av också stor betydelse för väghållningen.

Andra särdrag är det stora antalet tätorter, skärgården och flertalet hamnar. Egentliga Finland och Satakunta hör till de områden i Finland som har den äldsta bosättningen och det syns i områdets byggda kulturmiljö, fornlämningar samt flertalet kulturhistoriska minnesmärken. Sydvästra Finlands natur är i sin mångfald också en av Finlands rikaste.


NTM-centralens regionansvariga övervakar vägunderhållet

NTM-centralen konkurrensutsätter den dagliga vägskötseln för fem år åt gången. Landsvägarna i Egentliga Finland och Satakunta har delats in i 10 entreprenadområden. För vägskötseln inom varje entreprenadområde svarar en entreprenör som valts genom konkurrensutsättning. Den regionala entreprenaden omfattar både vinter- och sommarunderhåll. Till sommarunderhållet hör bl.a. slåtter, lagningar av vägbeläggningen samt skötsel av grusvägar. Genom sommar- och vinterunderhållet säkerställs att vägarna kan trafikeras varje dag året runt. NTM-centralens regionansvariga övervakar de regionala entreprenörernas verksamhet genom stickprov. En regionansvarig övervakar ett vägnät på ca 2 000 km. De regionansvariga kan döma en entreprenör till böter om skötseln av vägarna försummas.

Nya vägbeläggningar och markeringar av körbanan ingår inte i de regionala entreprenaderna, utan de konkurrensutsätts separat varje år inom ramen för den tillgängliga finansieringen och NTM-centralen fastställer vilka objekt som ska få ny beläggning och vilken metod som används.


Nyckeltal i Egentliga Finland och Satakunta

- det allmänna vägnätets längd ca 8 000 km
- belagda vägar ca 6 000 km
- grusvägar ca 2 000 km
- cykel- och gångvägar ca 800 km
- broar ca 1800 st.
- vägbelysning på en ca 1 800 km:s sträcka
- trafikmärken ca 50 000 st.
- busshållplatser ca 8 000 st.
- trafikljus i ca 80 korsningar
- rast- och parkeringsområden ca 170 st.


Uppdaterad