› Tillbaka till den grafiska version

Vägunderhåll

Väghållningens fokus på vägunderhållet

Genom att underhålla vägarna ser vi framför allt till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att man ska kunna färdas säkert på vägarna.

Illustrationsbild

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar. Cirka 90 procent av den finansiering som riksdagen årligen beviljar det grundläggande vägunderhållet används till skötsel och underhåll av vägar, som omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, beläggning, reparationer av broar, underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar, vägmärkning samt underhåll av utrustning och apparater, till exempel väderskydd och trafikmärken.

Enligt Trafikledsverkets riktlinjer prioriteras huvudvägarna. Åtgärder på övriga vägar allokeras enligt de lokala förhållandena så att det dagliga färdandet och transporterna säkerställs på alla landsvägar.

Områdesentreprenörer sköter om vägarna

NTM-centralen beställer skötseln av landsvägar och områdena och utrustningen i anslutning till dessa av entreprenörer, som väljs genom konkurrensutsättning. Entreprenaderna utgörs vanligtvis av fem eller sju år långa, omfattande serviceavtal för ett visst geografiskt område. Det finns cirka 80 entreprenadområden i hela landet. NTM-centralen fastställer vilka arbeten som ingår i entreprenaden och kvalitetsnivån för skötseln på basis av Trafikledsverkets verksamhetslinjer och kvalitetskrav. Entreprenörerna genomför arbetena genom metoder de själva väljer, skaffar material och maskiner samt ansvarar för kvaliteten och rapporteringen till NTM-centralen, som övervakar att avtalet genomförs genom möten på arbetsplatsen, stickprovsgranskningar och syner. Genom verksamhetslinjerna säkerställer man att vägar i samma klass sköts på samma nivå i olika delar av landet.

Områdesentreprenaden omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, skötsel av grusvägar, rast- och parkeringsområden, hållplatser och grönområden, lappning av beläggning, resning och underhåll av trafikmärken, slåtter av vägrenar och slyröjning.

Beläggningar och reparationer av broar

Större vägförbättringsåtgärder, till exempel stärkande av vägstommen, uträtning av kurvor, nybeläggning av vägar och upprustning av broar, ingår inte i områdesentreprenaden. Dessa arbeten konkurrensutsätts skilt inom ramen för tillgänglig finansiering. NTM-centralen följer med vägnätets skick och riktar åtgärder till de objekt som är mest brådskande och har störst behov av reparation. Regionala beläggnings- och broreparationsobjekt hittas på NTM-centralens webbplats.

Effektivt underhåll förbättrar trafiksäkerheten

Goda körförhållanden ger trafikanterna möjligheten att följa med den omgivande trafiken i sin helhet då de inte behöver koncentrera sig på att "hållas på vägen". Genom att noggrant välja tid och plats för underhållet kan man dessutom minska kostnaderna. Genom underhållsåtgärder garanterar man en tillräckligt god sikt, som i synnerhet vid anslutningsområden lätt försämras på grund av snön på vintern och på grund av vegetationen på sommaren. Det är särskilt viktigt att trygga sikten på områden där det rör sig barn.

Regional information

Kunnossapito - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiestön kunnossapidosta myös Kainuun alueella)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pitää kunnossa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella noin 12 788 kilometrin maantieverkkoa sekä siihen liittyviä rakenteita, laitteita ja tieympäristöä kuten siltoja, linja-autopysäkkejä ja tievalaistusta. 

Käytämme eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta yli 90 % teiden kunnossapitoon.

Tielläliikkujat kokevat tienpidon tärkeimmiksi osa-alueiksi pääteiden talvihoidon ja päällysteiden hyvän kunnon. Olemmekin panostaneet teiden kunnossapidossa erityisesti näihin osa-alueisiin.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa erityisiä haasteita teiden kunnossapidolle aiheuttavat rannikon läheisyydessä nopeat kelivaihtelut ja erilaiset ilmastotyypit ja maasto-olosuhteet.

Tienpidon hankinnat on Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osalta keskitetty Lapin ELY-keskuksessa toimivalle pohjoiselle hankinta-alueelle. Hankinta-alue toimii myös rakennusurakoiden valvojana, jonka lisäksi valvontaa hankitaan konsulteilta.

Tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta

  • yleisen tieverkon pituus 12 787 km
  • päällystettyjä teitä 8 854 km
  • sorateitä 4 599 km
  • kevyen liikenteen väyliä 666 km
  • siltoja 2 066 kpl
  • tievalaistusta pääteillä 1546 km, kevyen liikenteen väylillä 124 km, yhteensä 1670 km
  • linja-autopysäkkejä 9312 kpl
  • levähdys- ja pysäköintialueita 569 kpl

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

genvägar