Integration

Arbets- och näringsministeriet svarar för integrationen av invandrare. NTM-centralen och kommunerna bär i sina egna områden ansvar för integrationsärenden.

Den centrala uppgiften för NTM-centralen när det gäller integrationen av invandrare är att

  • verkställa integrationslagen och följa upp hur den tillämpas regionalt
  • anpassa de regionala integrationsåtgärderna till de riksomfattande riktlinjerna
  • vägleda kommunerna i att göra program för integrationen och i att verkställa integrationen.

I beslutsfattandet kring integrationen samarbetar NTM-centralerna med bland annat kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och organisationerna.

Kommunerna har en central roll i integrationen av invandrare. Den som integreras är samtidigt en kommuninvånare och kommunernas uppgift är att se till att deras tjänster också passar invandrarna. Kommunerna har ett allmänt ansvar och ett samordningsansvar för att utveckla integrationen samt för att planera och följa upp den på lokalplanet.

Sysselsättningen av invandrare och deras delaktighet i samhället förutsätter kunskap och färdigheter som utvecklas genom åtgärder som stöder integrationen. Dessa omfattar bland annat en integrationsplan, undervisning i finska och svenska, läs- och skrivundervisning och arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Integrationsutbildningen genomförs i regel som en arbetskraftspolitisk vuxenutbildning via arbets- och näringsbyrån.

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna upphandlar integrationsutbildningarna i form av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning på basis av en anbudstävlan som följer lagstiftningen om offentlig upphandling.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Integration - Nyland

Vid ingången av 2010 fick NTM-centralerna utvidgade verksamhetsområden för invandringsarbetet och i Södra Finland täcker området Tavastlands, Sydöstra Finlands och Nylands NTM-centralers verksamhetsområden. Invandringschefen arbetar vid NTM-centralen i Nyland och arbets- och näringsministeriet svarar för den operativa styrningen av arbetet.

Vid NTM-centralen i Nyland finns sedan juni 2011 en kommission för invandringsfrågor. Kommissionen är ett samarbetsorgan med representanter för flera regionala aktörer och dess uppgift är att ta ställning till aktuella riktlinjer för invandringsarbetet. Arbetet kan t.ex. gälla hur invandring beaktas i olika program, upphandling av integrationsutbildning eller riktlinjer för arbetstillstånd.

I Nyland bor mer än hälften av alla invandrare i Finland, så arbetet lyfts fram i alla samarbetsrelationer. I syfte att främja integrationen samarbetar NTM-centralen i Nyland med regionens kommuner och Nylands arbets- och näringsbyrå för att serviceprocesserna så bra som möjligt ska motsvara integrationskundernas och i större perspektiv invandrarnas behov. Kommunerna stöds i deras arbete med att bereda sina lagstadgade integrationsprogram. NTM -centralen samarbetar med den tredje sektorn speciellt i egenskap av samordnare för Södra Finlands delegation för etniska relationer. NTM-centralen i Nyland konkurrensutsätter och köper integrationsutbildning och beaktar också invandrarnas utbildningsbehov inom upphandlingen av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning.

 

Kontaktpersoner

  • Specialplanerare Minna Hirsova, 0295 016 009
  • Specialplanerare Satu Nila, 0295 021 083
  • Specialplanerare Terhi Martins, 0295 021 094 och specialplanerare Lea Savolainen, 0295 021 102 (lagstadsgad intergration)
  • Invandringschef Jaana Suokonautio, 0295 021 160


Uppdaterad