Integration

Arbets- och näringsministeriet svarar för integrationen av invandrare. NTM-centralen och kommunerna bär i sina egna områden ansvar för integrationsärenden.

Den centrala uppgiften för NTM-centralen när det gäller integrationen av invandrare är att

  • verkställa integrationslagen och följa upp hur den tillämpas regionalt
  • anpassa de regionala integrationsåtgärderna till de riksomfattande riktlinjerna
  • vägleda kommunerna i att göra program för integrationen och i att verkställa integrationen.

I beslutsfattandet kring integrationen samarbetar NTM-centralerna med bland annat kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och organisationerna.

Kommunerna har en central roll i integrationen av invandrare. Den som integreras är samtidigt en kommuninvånare och kommunernas uppgift är att se till att deras tjänster också passar invandrarna. Kommunerna har ett allmänt ansvar och ett samordningsansvar för att utveckla integrationen samt för att planera och följa upp den på lokalplanet.

Sysselsättningen av invandrare och deras delaktighet i samhället förutsätter kunskap och färdigheter som utvecklas genom åtgärder som stöder integrationen. Dessa omfattar bland annat en integrationsplan, undervisning i finska och svenska, läs- och skrivundervisning och arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Integrationsutbildningen genomförs i regel som en arbetskraftspolitisk vuxenutbildning via arbets- och näringsbyrån.

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna upphandlar integrationsutbildningarna i form av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning på basis av en anbudstävlan som följer lagstiftningen om offentlig upphandling.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kotouttaminen - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla)

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011. Uuden kotoutumislain tavoitteena on huomioida kaikki eri perustein Suomeen muuttaneet henkilöt. Suomeen muutetaan useista eri syistä. Itä-Suomessa oleskelulupa on saatu useimmiten perhesyiden sekä työhön ja opiskeluun liittyvin perustein. Selvästi harvemmin oleskeluluvan perusteena ovat humanitaariset syyt.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Laki kotoutumisen edistämisestä määrittää, että kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kotoutumislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi kotoutumislaissa säädetään kuntaa velvoittavista alkuvaiheen palveluista. Näitä ovat perustiedon jakaminen suomalaisesta yhteiskunnasta sekä ohjaus ja neuvonta. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta. Kotouttamisvastuun jakaminen vaatii kunnilta ja työ- ja elinkeinotoimistoilta tiivistä yhteistyötä.

Hyviä kotouttamisen käytäntöjä on jo kehitetty monissa Itä-Suomen kunnissa ja hankkeissa. Valtakunnallisia omakielisiä neuvonta- ja ohjauspalveluja ja tärkeää perustietoa maahanmuuttajille suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy osoitteista www.infopankki.fi ja www.lifeinfinland.fi

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

Kotona Suomessa hankkeen uutiskirjeet/Itä-Suomi

2019

2018

Lisätietoa

 


Uppdaterad

Regionala länkar

Kotouttaminen ja pakolaisten kuntiin sijoittaminen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus:
Maahanmuuttoasiantuntija Suvi Hirvonen, puh. 0295 026 119

Kotoutumiskoulutus
Työvoimapalveluasiantuntija Annukka Kähärä, puh. 0295 026 066

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi