Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri - Tikkakoski, tiesuunnitelman muutos

Hankkeen toteutuksesta vastaa Väylävirasto: hankkeen sivut (vayla.fi)

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, jarmo.niskanen(at)vayla.fi

 

 

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatien 4 parantamiseksi välillä Kirri - Tikkakoski on laadittu vuonna 2014 tiesuunnitelma. Tiesuunnitelma on hyväksytty ja lainvoimainen.  Keski-Suomen ELY- keskus on ryhtynyt muuttamaan tiesuunnitelmaa, jotta hankkeesta saataisiin kustannustehokkaampi.

Tiesuunnitelman muutos koskee alkuperäisen tiesuunnitelman tietunnelia Kirrissä. Muutossuunnitelma tähtää tunnelin muuttamiseen avoleikkaukseksi. Tavoitteena on parantaa matka-aikojen ennakoitavuutta ja luoda tielle tasalaatuiset ajo-olosuhteet, lisätä turvallisuutta sekä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Muilta osin suunnitelma pysyy ennallaan.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on noin 18 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 10 %. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan olevan lähes 21 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040.

Tiesuunnitelman muutoksessa esitetään valtatien 4 rakentamista kaksi ajorataisena, nelikaistaisena moottoritienä Kirrin ja Lintukankaan välille avoleikkauksessa. Muutos avoleikkaukseksi on noin 600 - 700 metriä. Valtatien poikkileikkauksen ja vaakageometrian muutos on kaikkiaan noin 1,2 km. Tien tasaukseen ei ole suunnitteilla muutosta. 

Tiesuunnitelman muutos vähentää merkittävästi hankkeen rakennuskustannuksia sekä tien ylläpito- ja kunnossapitokustannuksia. Avoleikkaus vähentää valtatien häiriöherkkyyttä ja parantaa siten sujuvuutta. Samoin muutos parantaa nelostien liikenneturvallisuus, sekä helpottaa pelastustoimen toimintaa ja parantaa siten kansalaisten turvallisuutta liikenneonnettomuuksien yhteydessä.

Muutoksella vähennetään lähialueelle tunnelin käyttökatkoksista aiheutuviksi koituvia liikennehaittoja, muutoin sillä ei ole vaikutusta paikallisen liikenteen olosuhteisiin.

Tiesuunnitelman muutoksella on vähäinen vaikutus tieliikenteestä aiheutuviin melualueisiin. Melun lisäys kohdentuu alueiseen, jolla ei ole asutusta, eikä virkistyskäyttöä.

Muutoksesta aiheutuvaa valtatien poikittaista kulkuhaittaa on mahdollista vähentää rakentamalla moottoritien alittava kulkuyhteys.

Tehdyn luontoselvityksen perusteella tiesuunnitelman muutokselle ei ole estettä.

Suunnitelman muutoksesta ei aiheudu maantiealueen lisälunastuksia.

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Tiesuunnitelman muutossuunnitelman asiakirjat ovat nähtävissä em. tiesuunnitelman linkin kautta.

Tiesuunnitelman muutossuunnitelma on hyväksytty 10.12.2018.

Uppdaterad

Genvägar

Suunnitelmakartat

Havainnekuvat