Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi

Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hankkeita, jotka edistävät Kaakkois-Suomen maaseutustrategian ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita.

Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutustrategiaan ja alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan:                     

Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2019

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Vuoden 2019 viimeinen valintajakso päättyy  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 31.10.2019. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päättämät valintajaksot eivät koske alueen LEADER -ryhmiä. Niiden valintajaksot löytyvät mm. LEADER -ryhmien internet –sivuilta.

Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2020

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain, mitkä  vuonna 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ovat:

 • 1.11.2019 - 31.3.2020
 • 1.4.2020 - 30.9.2020

Molemmissa edellä sanotuissa valintajaksoissa voi hakea myös yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Kehittämishanketuen hakeminen

Kehittämishankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita ja suuria kehittämishankkeita, joiden toimialueena on vähintään useampi kunta tai mieluummin maakunta tai molemmat maakunnat. Hakijoita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä muiden ELY-keskusalueiden toimijoiden kanssa ja toteuttamaan alueiden välisiä hankkeita.  Paikallisesta kehittämisestä vastaavat alueen Leader-ryhmät.  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien työnjaosta voi lukea lisää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaryhmät -sivulta.

Alueiden välisessä hankkeessa toimitaan vähintään kahden ELY-keskuksen toimialueella. Tukihakemus kannattaa toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueelle suurin osa toimenpiteistä toteutetaan. Valtakunnallisten hankkeiden rahoituspäätökset tehdään puolestaan Hämeen ELY-keskuksessa. Lisätietoa valtakunnallisten hankkeiden hakemisesta saa maaseutu.fi –sivulta.

Julkisen rahoituksen määrä voi olla 50 – 100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Ennen tuen hakemista on hyvä tutustua Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suositukseen hankkeiden rahoitusosuuksista ja tarkastaa, kuinka paljon suunniteltu hanke voi saada ELY-keskuksen avustusta ja kuinka paljon tarvitaan yksityistä rahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta.

 Maaseutuvirasto (nykyinen Ruokavirasto) on julkaissut hanketoimijan käsikirjan, jossa on ohjeita niin tuen hakemiseen, hankkeen toteutukseen kuin raportointiin liittyen. Käsikirjaan on hyvä tutustua jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Kehittämishanketukea ja myös tuen maksamista haetaan sähköisen Hyrrä-palvelun avulla. Lisätietoa Hyrrä-palvelusta saa Ruokaviraston sivuilta.

Kehittämishankkeiden valintajaksot ja valintakriteerit

Maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain. Kehittämishankkeiden valinatajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ovat:

 • 1.6.2019 - 31.10.2019
 • 1.11.2019 - 31.3.2020
 • 1.4.2020 - 30.9.2020

Yritystukien ja yritysryhmätukien osalta valintajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ovat:

 • 1.9.2019 - 31.10.2019
 • 1.11.2019 - 31.12.2019
 • 1.1.2020 - 29.2.2020
 • 1.3.2020 - 30.4.2020
 • 1.5.2020 - 30.6.2020
 • 1.7.2020 - 31.8.2020
 • 1.9.2020 - 31.10.2020

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan samoja valintajaksoja kuin yritystukiin. Tällä pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa ja varmistamaan se, että yritysryhmähankkeessa mukana olevat yritykset voivat aloittaa yrityksensä kehittämisen mahdollisimman nopeasti.

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Kaikissa ELY-keskuksissa käytetään samoja valintakriteereitä.

Tutustu valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa

Jos valmistelet hanketta liittyen lähiruokaan, luomualaan, luonnontuotteisiin, Green care -hyvinvointipalveluihin, energiatehokkuuteen tai matkailuun, tutustu alan koordinaatiohankkeeseen jo ennen tukihakemuksen jättämistä ELY-keskukseen. Valtakunnallisesti toimivien koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on lisätä saman alan hankkeiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Lisätietoa koordinaatiohankkeista ja hankkeiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot saa maaseutu.fi-sivustolta

Kehittämishankkeiden maksaminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut oman ohjeen hankkeiden maksatuksesta. Suosittelemme sen lukemista ennen hankkeen aloitusta huolimatta siitä, onko hanketoiminta entuudestaan tuttua tai ei. Maaseuturahasto poikkeaa jonkin verran muista EU-rahastoista siinä, että kustannusten todentaminen on hyvin tarkasti määritelty.

Ennen tuen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Leena Hyrylä, 0295 029 047

Jukka Penttilä, 0295 029 077

Maksamista koskeviin kysymyksiin vastaavat maksatusasiantuntijat:

Tuula Puolakka, 0295 029 125

Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104

Arja Jaakkola, 0295 029 048

Marjukka Hermonen, 0295 029 303


Uppdaterad