Österbottens tillväxttjänst piloter

Spjutspetsarna för den integrerade utvecklingen av området för NTM-centralen i Österbotten i väntan på landskapsreformen

Utvecklingsspetsarna för NTM-centralen i Österbotten är  Förnybar energiekonomi, Tillverkningsindustri samt Innovationer inom jordbruket och framtidens livsmedel. Dessa  har härletts från globala megatrender och integrerats med sådana regionala prioriteringar som medför betydande nationellt mervärde och våra ovan nämnda starka särdrag. Utvecklingsspetsarna styr utvecklandet av vår verksamhet och riktandet av våra resurser, naturligtvis med iakttagande av riktlinjerna i det nuvarande och det kommande regeringsprogrammet och de resultatmål som härletts från dem. I och med den delaktiggörande utvecklingsprocessen Smart utveckling tillsammans utvecklas verksamheten på flera plan. Målet för utvecklingsprocessen är att skapa verksamhet som strävar efter innovativa lösningar, som utnyttjar digitaliseringen och som baserar sig på informationsledning.  Kundorientering, växelverkan, dynamiskhet och framsyn står  dessutom i centrum för vår verksamhet. Vid NTM-centralen i Österbotten genomförs för närvarande en helhet av pilotprojekt för tillväxttjänster som består av fyra olika delprojekt, vilka samtidigt utgör ett led i det övergripande utvecklingsarbetet. De pilotprojekt som utgör delprojekt inom utvecklingen av tillväxttjänster presenteras nedan.

Ytterligare upplysningar om pilotprojekten för tillväxttjänster vid NTM-centralen i Österbotten:

Uppdaterad