NTM-centralernas beslut om fiskeriområdena

De nya fiskeriområdenas gränser har fastställts med fiskerimyndighetens beslut den 13.12.2017.

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland tillsatte i enlighet med den nya lagen om fiske tio regionala fiskerisamarbetsgrupper i början av år 2016. Samarbetsgruppernas medlemmar utgörs av representanter från fiskeområdena, fiskeri- och miljöorganisationerna, forskningen, förvaltningen och landskapsförbunden samt inom samernas hembygdsområde representanter från Sametinget. Samarbetsgruppernas första uppgift var att utarbeta till närings-, trafik-och miljöcentralerna ett förslag om fiskeriområdesindelningen på sitt verksamhetsområde. Samarbetsgrupperna lade fram sina förslag i slutet av år 2016.

Fiskerimyndigheterna höll de regionala samarbetsgruppernas förslag och kartor baserade på förslagen för påseende på sina internetsidor samtidigt i hela landet under tiden 31.1.2017-31.3.2017. Samarbetsgrupper och deras medlemsorganisationer, jord- och skogsbruksministeriet och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK informerades om förslagens påseende. Information om påseendet publicerades också i Officiella tidningen 3.2.2017. Av förslagen gavs sammanlagt ca 150 utlåtanden och påminnelser.

Besluten om de 118 fiskeriområdenas gränser följer huvudsakligen samarbetsgruppernas förslag. Eftersom det är i allmänt intresse att få fiskeriområdena att börja sin verksamhet i början av år 2019, i enlighet med tidtabellen i lagen om fiske, ska besluten iakttas även om ändring söks.

Tilläggsuppgifter

 

 

 

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.