NTM-centralernas beslut om fiskeriområdena

De nya fiskeriområdenas gränser har fastställts med fiskerimyndighetens beslut den 13.12.2017.

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland tillsatte i enlighet med den nya lagen om fiske tio regionala fiskerisamarbetsgrupper i början av år 2016. Samarbetsgruppernas medlemmar utgörs av representanter från fiskeområdena, fiskeri- och miljöorganisationerna, forskningen, förvaltningen och landskapsförbunden samt inom samernas hembygdsområde representanter från Sametinget. Samarbetsgruppernas första uppgift var att utarbeta till närings-, trafik-och miljöcentralerna ett förslag om fiskeriområdesindelningen på sitt verksamhetsområde. Samarbetsgrupperna lade fram sina förslag i slutet av år 2016.

Fiskerimyndigheterna höll de regionala samarbetsgruppernas förslag och kartor baserade på förslagen för påseende på sina internetsidor samtidigt i hela landet under tiden 31.1.2017-31.3.2017. Samarbetsgrupper och deras medlemsorganisationer, jord- och skogsbruksministeriet och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK informerades om förslagens påseende. Information om påseendet publicerades också i Officiella tidningen 3.2.2017. Av förslagen gavs sammanlagt ca 150 utlåtanden och påminnelser.

Besluten om de 118 fiskeriområdenas gränser följer huvudsakligen samarbetsgruppernas förslag. Eftersom det är i allmänt intresse att få fiskeriområdena att börja sin verksamhet i början av år 2019, i enlighet med tidtabellen i lagen om fiske, ska besluten iakttas även om ändring söks.

Tilläggsuppgifter

 

 

 

Uppdaterad