Fisketurism

Fisketurism är en växande näringsgren. NTM-centralen erbjuder stödformer för att utveckla fisketurimsföretagens investeringar och affärsverksamhet. Fisketurismprojekt har fått stöd bland annat ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Man kan också höre efter stödmöjligheter från regionala Leader-grupper.

Fiske med kunder är jämförbar verksamhet med fisketillställningar och kräver därför stillstånd antingen från ägaren av vattenområdet eller från NTM-centralen (fiskeguidetillstånd). Fiskeguider (18 §  i lagen om fiske) kan ansöka om tillstånd från NTM-centralerna för att anordna fisketillställningar i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det besrivs mete, pilkefiske eller handredskapsfiske.  Tillståndet kan beviljas för högst 5 år i sänder. Därutöver ska kunderna ha var sitt fisketillstånd. I verksamheten använda fartygs registrering och förarens kompetenskrav skall även kontrolleras från Trafiksäkerhetsverket (Trafi) av fiskeriguiden.

 

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad