› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffades vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen avskaffas stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Under finansieringsperioden 2014–2020 ger bland annat klimatändringen, miljötillståndet, nya teknologier och samhälleliga förändringar upphov till nya behov – och möjligheter för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammets mål är att:

 1. öka kunnandet, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden,
 2. hejda klimatförändringen och effektivisera anpassningen till klimatförändringen,
 3. den biologiska mångfalden ökar, tillståndet hos vattendragen och marken som utnyttjas för jordbruk förbättras,
 4. landsbygdens företagsverksamhet blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras,
 5. jordbruksproduktionens konkurrenskraft förstärks,
 6. landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande.

Företags- och projektstöd för landsbygden och de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar kan nu sökas via e-tjänsten HYRRÄ. HYRRÄ är en e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd som är avsedda för landsbygden. I den kan du bläddra i uppgifter om dina stödansökningar och lämna in ansökningar. Via HYRRÄ ansöker man om investeringsstöd som är kopplade till jordbruksproduktion, startstöd för unga odlare, landsbygdens utvecklingsstöd, allmännyttiga investeringsstöd, företagsstöd för landsbygdsföretag och affärsplaner.

logo: Europeiska jordbruksfonden

Regional information

Europeiska landsbygdsfonden - Egentliga Finland

 

Riktlinjer för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 i Egentliga Finland

Det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 startar våren 2015. Under den nya programperioden tar man i bruk ett helt förnyat informationssystem samt elektronisk stödansökan.

Planen för utveckling av landsbygden i Egentliga Finland 2014–2020 har följande insatsområden:

 1. Jordbruk och trädgårdsodling
 2. Livsmedelsföradling
 3. Skogskedjan/träproduktion, bioenergi och tjänster som utnyttjar skogen som miljö
 4. Mångsidigt företagande på landsbygden
 5. En landsbygd med hållbar struktur

I planen för utveckling av landsbygden i Egentliga Finland framhävs strävan att förbättra landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft. Med stöd från landsbygdsprogrammet kan man bidra till att landsbygdsnäringarna förstärks och förnyas och främja etablering av småföretag på landsbygden och småföretags tillväxt och utveckling. Vid sidan av utvecklingsinsatserna inom de ovan nämnda insatsområdena finns det också viktiga genomgående teman som bl.a. att aktivera och inkludera unga, ta fram innovationer och ta dem i bruk, internationalitet, öka användningen av förnybar energi, energisparande samt hållbart utnyttjande av naturen. I arbetet med att utveckla landsbygdsmiljön beaktas den regionala landsbygdens särdrag och vikten av att bevara naturvärden och vårda vattendragen (särskild fokus på att förbättra Skärgårdshavets tillstånd).

 

I sitt arbete inom landsbygdsutveckling fortsätter NTM-centralen i Egentliga Finland rätt långt på den linje som valdes redan under programperioden 2007–2013 och kommer att rikta ca 2/3 av de tillgängliga programmedlen på 47,5 miljoner euro under perioden 2014–2020 till investerings- och utvecklingsstöd för små företag på landsbygden. Målet är bl.a. att få samarbetet mellan näringsidkare och nätverk på landsbygden att också sträcka sig över landskapsgränserna. Ökad användning av bioenergi och strävan mot ett koldioxidneutralt landskap är starka teman under den nya perioden. När det gäller att utveckla livsmedelskedjan fäster man särskild uppmärksamhet vid inte bara de populära temana närproducerad och ekologisk mat, utan också vid att öka den första gradens förädling som sker i regionen samt vid att förkorta distributionskedjorna.

Landsbygdsutvecklingsprogrammet genomförs inte bara av NTM-centralen i Egentliga Finland utan också av de lokala aktionsgrupperna utifrån deras egna lokala planer. De nya aktionsgrupperna fastställdes i slutet av 2014. I Egentliga Finland fortsätter de fem grupper som fanns sedan tidigare. Tre av dessa fem Leader –grupper administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland, dvs. Varsin Hyvä ry, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry och I samma båt – Samassa veneessä rf ry. De övriga två Leader-grupperna är delvis verksamma i Egentliga Finland, dvs. Ravakka ry (delvis i Satakunta) och Ykkösakseli ry (delvis i Nyland).  En stor del av också de två senare nämnda aktionsgruppernas finansiering riktas till Egentliga Finland. Av sin egen finansieringskvot kan aktionsgrupperna använda ca en fjärdedel till företagsstöd för små företag och nystartade företag på sitt område.


Uppdaterad