Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Nyland

I Nyland genomförs programmet för utveckling av landsbygden 2007-2013 enligt det egna regionala genomförandeprogrammet (se länken till höger). I det regionala programmet tar man till exempel ställning till vilka utvecklingsåtgärder för landsbygden man vill satsa på.

Strategin för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 (länk till höger) förbereddes i ett omfattande samarbete mellan regionens aktörer hösten 2012. På basis av strategin utarbetades det regionala landsbygdsprogrammets genomförandeplan för åren 2014-2020.

Landsbygdens utvecklingsstöd för den nya programperioden 2014-2020 kan sökas kontinuerligt. Noggrannare anvisningar om hur man ansöker och ansökningsvillkoren hittas på andra webbplatser.
 

Mer information: NTM-centralen i Nyland, Maria Konsin-Palva, PB 36, 00521 Helsingfors

 

 

 


Uppdaterad