Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Pohjanmaa

Uusi ohjelmakausi 2014-2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään Euroopan maaseuturahaston teknistä apua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanotehtävien hoitamiseen. Teknisen avun hankkeesta maksetaan ohjelman tiedotuskulut sekä pääosa maaseuturahaston toimeenpanotehtäviä hoitavien henkilöiden palkka- ja matkakuluista. Toimeenpanotehtäviä ovat mm. ohjelman toteuttamista edistävien koulutusten järjestäminen, toimijoiden verkostoitumisen edistäminen, hankehakujen järjestäminen, rahoitus- ja maksatushakemusten käsittely, hankkeiden tarkastaminen, hankkeiden tavoitteiden ja tulosten seuranta sekä ohjelmasta tiedottaminen ja viestintä.


Uppdaterad