Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen Kainuussa

Kainuun alueellisen maaseutusuunnitelman 2007–2013 strategiset päämäärät ja tavoitteet ovat:

  • Elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinotoiminta
  • Elämisen laadun ja hyvinvoinnin parantaminen
  • Monipuolinen kehittäjäverkosto ja toimiva maaseudun osaamisrakenne

Kainuun ELY-keskuksessa on jatkuva avoin haku rahoitukselle.

Paikallistason hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös Leader-toimintaryhmien kautta. Toimintaryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisten kehittämishankkeiden kautta. Toimintaryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle, joka tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen toimintaryhmä on puoltanut.

Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat ohjelman sisältöön ja hakemuksen laatimiseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:
Kehittämispäällikkö Juha Määttä, p. 029 502 3574


Uppdaterad