Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Etelä-Savo

Maaseudun kehittämistä toteutetaan Etelä-Savossa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 määriteltyjen toimenpiteiden avulla. Eteläsavolaiset erityspiirteet otetaan huomioon alueen maaseudun kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 
Maaseudun kehittäminen rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisesti valtiolta myönnetyin varoin. Näiden lisäksi ohjelman rahoitus koostuu kuntien rahoitusosuudesta sekä yksityisestä rahoituksesta.
 

Uppdaterad