› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffades vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen avskaffas stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Under finansieringsperioden 2014–2020 ger bland annat klimatändringen, miljötillståndet, nya teknologier och samhälleliga förändringar upphov till nya behov – och möjligheter för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammets mål är att:

  1. öka kunnandet, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden,
  2. hejda klimatförändringen och effektivisera anpassningen till klimatförändringen,
  3. den biologiska mångfalden ökar, tillståndet hos vattendragen och marken som utnyttjas för jordbruk förbättras,
  4. landsbygdens företagsverksamhet blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras,
  5. jordbruksproduktionens konkurrenskraft förstärks,
  6. landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande.

Företags- och projektstöd för landsbygden och de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar kan nu sökas via e-tjänsten HYRRÄ. HYRRÄ är en e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd som är avsedda för landsbygden. I den kan du bläddra i uppgifter om dina stödansökningar och lämna in ansökningar. Via HYRRÄ ansöker man om investeringsstöd som är kopplade till jordbruksproduktion, startstöd för unga odlare, landsbygdens utvecklingsstöd, allmännyttiga investeringsstöd, företagsstöd för landsbygdsföretag och affärsplaner.

logo: Europeiska jordbruksfonden

Regional information

Maaseuturahasto- Etelä-Pohjanmaa

Ohjelmakausi 2014-2020

Etelä-Pohjanmaan  maaseudun kehittämisen tärkeimmiksi painopisteiksi on nostettu:

  • ruokaprovinssin kehittäminen
  • metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
  • maaseutuyrittäjyyden edistäminen
  • alueellisen vetovoiman kasvattaminen.

Manner-Suomen maaseudun kehttämisohjelma 2014 – 2020

Vuoden 2012 aloitettiin uuden ohjelmakauden valmistelu laatimalla laaja-alaisen valmistelutyön pohjalta Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2014 – 2020. Strategiassa Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen tärkeimmiksi painopisteiksi nostettiin ruokaprovinssin kehittäminen, metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen, maaseutuyrittäjyyden edistäminen sekä alueellisen vetovoiman kasvattaminen. Strategia hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston kokouksessa 26.9.2012.

 

Vuoden 2013 aikana strategian rinnalle laadittiin Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020. Kehittämissuunnitelma on laadittu laajapohjaisena alueellisena valmistelutyönä. Maaseudun kehittämisstrategiassa määriteltyjen painopisteiden perusteella laadittiin valmisteluryhmät, joita vetivät valitut vastuutahot. Kaikkiaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelutyöhön on osallistunut yli 120 maaseudun asiantuntijaa maakunnan alueelta. Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston 2007 – 2013 kokouksessa 24.9.2013. Komission hyväksyttyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 on alueellista ohjelmaa vielä täydennetty. Täydennetty ohjelma on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston 2007 – 2013 kokouksessa 27.1.2015.

 

Uusi ohjelmakausi, uudet muodot

Uuden ohjelmakauden myötä tulee mahdolliseksi hanke- ja yritystukien haku sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Ohjelmakauden tukien haku avautuu arvion mukaan huhtikuussa 2015. Hanketukiin tulee uusia kustannusmalleja kuten prosenttimääräinen korvaus (ns. flat rate –menettely) ja kertakorvausmalli sekä yrityksen perustamistuki on uusi tukimuoto yritystoiminnan tukemisessa. Haun avautumisen aikataulusta ja tukimuodoista saat ajantasaista tietoa Maaseutuviraston sivuilta osoitteesta mavi.fi.

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit. Valintakriteerit on löydettävissä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta www.maaseutu.fi ja Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta 2014 – 2020.

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 (pdf 113kt)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 (pdf 863kt)

Tietoa maaseuturahastosta ja maaseudun kehittämisestä löytyy maaseuturahasto.fi


Uppdaterad