› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifondens mål är att stöda fiskeribranschen. Med den finansiering som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar från fiskerifonden stöder man främst fiskerinäringen, bl.a. investerings- och utvecklingsprojekt som gäller företagsverksamhet. NTM-centralen kan också bevilja stöd för fiskerihushållning från andra finansieringskällor som är avsedda t.ex. för affärsutveckling eller utbildning. Investeringar i fisketurism finansieras via andra finansieringskanaler.

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020.

Den europeiska fiskerifonden ska bidra till att förverkliga målen för den gemensamma fiskeripolitiken, som framför allt består i att säkra bevarandet och det hållbara utnyttjandet av havets resurser. För detta kan ett finansiellt stöd beviljas, som syftar till att

 • säkerställa kontinuitet i fiskeriverksamheten och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,
 • minska trycket på bestånden genom att anpassa kapaciteten i EU:s fiskeflotta till de tillgängliga resurserna,
 • främja hållbar utveckling av inlandsfisket,
 • förstärka en utveckling mot ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerinäringen och ge en konkurrenskraftigare struktur åt resursutnyttjandet,
 • främja bevarande av och skydd för miljön och havsresurserna,
 • uppmuntra hållbar utveckling och förbättringar av livskvaliteten i områden med verksamhet i fiskerinäringen, samt
 • främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom fiskerinäringen.
   

Regionala fiskerigrupperna

De regionala fiskerigrupperna har som mål att aktivera aktörerna och systematiskt utveckla området. Fiskerigruppernas uppgift är att förbättra förutsättningarna för regionens primärproduktion exempelvis genom att utveckla planeringen av den infrastruktur som stödjer primärproduktionen, aktivera regionens företag samt kartlägga kunnandet och utvecklingsbehoven.

logo: Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Regional information

Euroopan kalatalousrahasto - Lappi

Lapin ELY-keskus vastaa kalatalousrahastoasioista Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta elinkeinokalataloutta tukeviin toimenpiteisiin kalatalousrahaston tavoitteiden mukaisesti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Rahoitusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa, Hyrrässä. Tukihakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten vahvistamalla lomakkeella. Allekirjoitettu hakemus lähetetään ELY-keskukseen, josta saa myös tietoa kaikista kalataloutta koskevista tuista ja niiden hauista.

Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella toimii kolme alueellista kalatalouden toimintaryhmää.

 • Pohjoisimman Lapin kalatalousryhmä, yhteyshenkilö elinkeinokalatalouden koordinaattori Markku Ahonen, 040 704 6094, markku.ahonen(at)pll.fi
 • Perämeren kalatalousryhmä, yhteyshenkilö kalatalousaktivaattori Iiro Majuri, puh. 040 759 7505, iiro.majuri(at)oulunseudunleader.fi
 • Kainuun–Koillismaan kalaleader, kalatalousaktivaattori Tero Nieminen, 050 434 0150, tero.nieminen(at)oulujarvileader.fi

Uppdaterad